Nie pamię­tasz hasła? To nie jest prob­lem. Wpisz poniżej swój adres poczty elek­tron­icznej podany pod­czas rejes­tracji i kliknij przy­cisk „Wyślij”. Otrzy­masz spec­jalny kod umożli­wia­jący zal­o­gowanie się i doko­nanie zmi­any hasła.
Sprawdź za kilka chwil swoją skrzynkę pocz­tową. Gdy otrzy­masz wiado­mość z kodem wery­fiku­ją­cym, skopiuj go i podaj pod­czas logowa­nia, a następ­nie dokonaj zmi­any hasła.