Współpraca naukowa

Współpraca z uczel­ni­ami i insty­tuc­jami naukowymi na świecie

Współpraca z ośrod­kami naukowymi w kraju i za granicą odzwier­ciedla duży potenc­jał naukowy i akty­wność pra­cown­ików Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Aktu­al­nie koop­er­acja real­i­zowana jest z około 50 jed­nos­tkami. Polega ona głównie na prowadze­niu wspól­nych badań naukowych oraz pub­likowa­niu uzyskanych wyników w postaci mono­grafii oraz artykułów w cza­sopis­mach i mate­ri­ałach kon­fer­en­cyjnych. Bada­nia niejed­nokrot­nie real­i­zowane są w ramach wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych. Współpracy sprzy­jają reg­u­larne kon­takty i obus­tronna wymi­ana dok­toran­tów oraz pra­cown­ików naukowych.

Akty­wna współpraca pra­cown­ików wydzi­ału z przed­staw­icielami innych uczelni z kraju i zagranicy prze­jawia się również we wspól­nym orga­ni­zowa­niu sesji spec­jal­nych i kon­fer­encji naukowych. Pra­cown­icy jed­nos­tki często proszeni są o recen­zowanie rozpraw dok­tors­kich oraz wniosków o nadanie stop­nia dok­tora habil­i­towanego i tytułu profesora.

Pośród najważniejszych ośrod­ków naukowych z zagranicy, z którymi prowad­zona jest współpraca, należy wymienić następujące:

Chiny:

 • School of Automa­tion — China Uni­ver­sity of Geo­sciences, Wuhan,
 • Depart­ment of Mechan­i­cal Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Hong Kong, Hong Kong,
 • Esto­nia:
 • Depart­ment of Elec­tri­cal Power Engi­neer­ing and Mecha­tron­ics — Tallinn Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Tallinn,

Francja:

 • Research Cen­ter for Auto­matic Con­trol of Nancy (CRAN) — Uni­ver­sity of Lor­raine, Nancy,
 • Grad­u­ate School of Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Angers, Angers,
 • Lab­o­ra­tory of Com­puter Sci­ence and Auto­matic Con­trol for Sys­tems — Uni­ver­sity of Poitiers, Poitiers,

Hisz­pa­nia:

 • Power Elec­tri­cal and Elec­tronic Sys­tems Research Group — Uni­ver­sity of Extremadura, Badajoz,
 • Depart­ment of Elec­tronic Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Valen­cia, Walencja,
 • Depart­ment of Auto­matic Con­trol — Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Cat­alo­nia, Barcelona,

Holan­dia:

 • Fac­ulty of Elec­tri­cal Engi­neer­ing, Math­e­mat­ics & Com­puter Sci­ence — Uni­ver­sity of Twente, Enschede,

Kanada:

 • Depart­ment of Com­puter Sci­ence and Soft­ware Engi­neer­ing — Con­cor­dia Uni­ver­sity, Montreal,

Niemcy:

 • Chair of Energy Dis­tri­b­u­tion and High Volt­age Engi­neer­ing — Bran­den­burg Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy (BTU), Cottbus,
 • Fac­ulty of Elec­tri­cal Engi­neer­ing — Helmut-​Schmidt-​University/​University of the Fed­eral Armed Forces Ham­burg, Hamburg,
 • Fac­ulty of Elec­tri­cal Engi­neer­ing and Infor­ma­tion Tech­nolo­gies — Tech­nis­che Hochschule Mittelhessen/​University of Applied Sci­ences, Giessen,
 • IHP GmbH — Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​lnstitut fur inno­v­a­tive, Frank­furt n. Odrą,
 • Fac­ulty of Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence — Uni­ver­sity of Hagen, Hagen,
 • Chair of Mecha­tron­ics — Uni­ver­sity of Ros­tock, Rostock,
 • Fac­ulty of Mechan­i­cal Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Applied Sci­ences Ravensburg-​Weingarten, Wein– garten,
 • Fac­ulty of Math­e­mat­ics — Chem­nitz Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Chemnitz,

Por­tu­galia:

 • Depart­ment of Elec­tri­cal Engi­neer­ing — Nova Uni­ver­sity of Lis­bon, Lizbona,
 • Depart­ment of Elec­tronic Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Minho, Braga,

Rosja:

 • Depart­ment of Math­e­mat­ics — R.E. Alek­seev Nizhny Nov­gorod State Tech­ni­cal Uni­ver­sity, Niżny Nowogród,
 • Krasovskiy Insti­tute of Math­e­mat­ics and Mechan­ics, Ural Branch of the Russ­ian Acad­emy of Sci­ences, Jekaterynburg,

Ukraina:

 • Kharkiv National Uni­ver­sity of Radio­elec­tron­ics, Charków,
 • Donetsk National Tech­ni­cal Uni­ver­sity, Donieck,

Wielka Bry­ta­nia:

 • Cen­tre for Power Engi­neer­ing — Cran­field Uni­ver­sity, Cranfield,
 • Depart­ment of Elec­tri­cal and Elec­tronic Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Not­ting­ham, Nottingham,
 • School of Elec­tron­ics and Com­puter Sci­ence — Uni­ver­sity of Southamp­ton, Southampton.

Wielo­let­nia współpraca z kra­jowymi ośrod­kami naukowymi ma charak­ter dynam­iczny i wieloobszarowy.

Do najważniejszych kra­jowych insty­tucji part­ner­s­kich wydzi­ału należą następujące:

Akademia Górniczo-​Hutnicza w Krakowie:

 • Kat­e­dra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • Kat­e­dra Ener­goelek­tron­iki i Automatyki Sys­temów Przetwarza­nia Energii,

Euro-​Centrum Park Prze­mysłowy w Katowicach,

Główny Urząd Miar w Warszawie,

Insty­tut Elek­trotech­niki w Warszawie:

 • Zakład Przek­sz­tałt­ników Mocy,

Insty­tut Badaw­czy w Warszawie:

 • Insty­tut Energetyki,

Politech­nika Częstochowska:

 • Insty­tut Inteligent­nych Sys­temów Informatycznych,

Politech­nika Gdańska:

 • Kat­e­dra Ener­goelek­tron­iki i Maszyn Elektrycznych,
 • Kat­e­dra Sys­temów Decyzyjnych i Robotyki,

Politech­nika Łódzka:

 • Insty­tut Automatyki,
 • Kat­e­dra Mikroelek­tron­iki i Tech­nik Informatycznych,

Politech­nika Poznańska:

 • Insty­tut Automatyki i Inżynierii Informatycznej,
 • Insty­tut Informatyki,
 • Insty­tut Tech­nologii i Inżynierii Chemicznej,

Politech­nika Śląska:

 • Insty­tut Automatyki,
 • Insty­tut Elek­troen­er­getyki i Sterowa­nia Układów,
 • Insty­tut Elektroniki,
 • Insty­tut Informatyki,
 • Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Automatyki,

Politech­nika Warszawska:

 • Insty­tut Automatyki i Infor­matyki Stosowanej,
 • Insty­tut Automatyki i Robotyki,
 • Insty­tut Radioelek­tron­iki i Tech­nik Multimedialnych,
 • Insty­tut Sterowa­nia i Elek­tron­iki Przemysłowej,
 • Insty­tut Telekomunikacji,

Politech­nika Wrocławska:

 • Kat­e­dra Automatyki, Mecha­tron­iki i Sys­temów Sterowania,
 • Kat­e­dra Energoelektryki,
 • Kat­e­dra Informatyki,
 • Kat­e­dra Infor­matyki Technicznej,

Pol­ska Akademia Nauk w Warszawie:

 • Insty­tut Badań Systemowych,

Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie:

 • Insty­tut Automatyki Przemysłowej.