Oferta wyna­jmu sal

Wydział dys­ponuje wieloma w pełni wyposażonymi w nowoczesny sprzęt kom­put­erowy salami umożli­wia­ją­cymi prowadze­nie różnego rodzaju dzi­ałal­ności szkole­niowej. Sale zna­j­dują się w dogod­nej lokaliza­cji w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, przy ulicy Szafrana 2 w Zielonej Górze.

Opis przykład­owej sali:

  • Powierzch­nia 70m2, kli­maty­zowana, z zapleczem oraz częś­cią umożli­wia­jącą ekspozy­cję cateringu.
  • Wyposażona w 12 kom­put­erów dla uczest­ników szkoleń (z możli­woś­cią zwięk­szenia liczby kom­put­erów do 20).
  • Wyposażona w pro­jek­tor mul­ti­me­di­alny oraz lap­top dla wykładowcy.
  • Dostęp do szy­bkiego łącza internetowego.