Insty­tucje partnerskie

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest jed­nos­tką o pro­filu tech­nicznym, co wynika z genezy jego pow­sta­nia w ramach Wyższej Szkoły Inżynier­skiej, a następ­nie roz­woju w struk­tu­rach Politech­niki Zielonogórskiej. Współpraca wydzi­ału z prze­mysłem była i jest bardzo ścisła oraz ma wielowymi­arowy charak­ter. W obszarze dydak­ty­cznym spec­jal­iści z prze­mysłu bardzo akty­wnie angażują się w real­iza­cję dodatkowych zajęć eduka­cyjnych umożli­wia­ją­cych stu­den­tom rozsz­erze­nie zakresu zdoby­wanej na uczelni wiedzy. Zaję­cia te przy­bier­ają formę wykładów pros­zonych, zazwyczaj orga­ni­zowanych w ramach tzw. dni firm, a także zajęć warsz­ta­towych prowad­zonych w ramach akademii firm współpracu­ją­cych z wydzi­ałem. Spec­jal­iści z przed­siębiorstw często angażują się w real­iza­cję grupowych pro­jek­tów stu­denc­kich rozwiązu­ją­cych zada­nia pro­jek­towe zle­cane przez przed­siębiorstwa. Warto pod­kreślić, iż przed­staw­iciele prze­mysłu coraz częś­ciej fun­dują na wydziale i obe­j­mują patronatem lab­o­ra­to­ria tech­no­log­iczne wyko­rzysty­wane do celów badaw­czych i dydak­ty­cznych. Pon­adto opiekują się kołami naukowymi, ofer­ują prak­tyki stu­denckie oraz zle­cają real­iza­cję prac dyplo­mowych o charak­terze wdroże­niowym. W ostat­nich lat­ach akty­wnie brali udział w tworze­niu i real­iza­cji pro­gramów prak­ty­cznych kierunków studiów biznes elek­tron­iczny i efek­ty­wność ener­gety­czna. Współpraca WIEA z prze­mysłem wykracza poza obszar dydak­ty­czny i obe­j­muje aplikowanie o fun­dusze na bada­nia naukowe oraz real­iza­cję prac zle­conych z przemysłu.