Insty­tucje partnerskie

Wydział od kilku lat współpracuje z uesa Pol­ska w zakre­sie nowoczes­nych urządzeń elek­troen­er­gety­cznych — smart grid ready — imple­men­towanych w sieci­ach rozdziel­czych. Firma umożli­wia stu­den­tom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu elek­troen­er­getyki, jest również funda­torem jed­nej z najnowocześniejszych na rynku rozdziel­nic SN wyko­nanej w izo­lacji SF6 i wyposażonej w sys­tem komu­nikacji umożli­wia­jący zdalny mon­i­tor­ing oraz sterowanie pracą urządzenia.