Insty­tucje partnerskie

Tespol Sp. z o.o. jest firmą pol­ską, będącą auto­ry­zowanym przed­staw­icielst­wem czołowych pro­du­cen­tów aparatury kon­trolno – pomi­arowej oraz sys­temów radioko­mu­nika­cyjnych. Zapew­ni­amy kom­plek­sową ofertę pro­duk­tów oraz usług w zakre­sie najnowocześniejszych tech­nologii i sys­temów pomi­arowych, łączności oraz nada­jników RTV następu­ją­cych pro­du­cen­tów, z którymi związani jesteśmy wielo­let­nimi umowami ser­wisowymi i dys­try­b­u­torskimi: Tek­tronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keith­ley, Spec­tra­com, Sonel, Lite­Point, MVG, ABI, CST, Magna-​Power, NextSense, Went­worth Lab­o­ra­to­ries oraz Dewetron.

Zakres współpracy:

Od wielu lat Tespol współpracuje z wydzi­ałem w obszarze badań i dydak­tyki. Firma jest wielo­let­nim part­nerem kon­fer­encji i sem­i­nar­iów naukowych orga­ni­zowanych na WIEA, które wspiera zarówno mery­to­rycznie, jak i mate­ri­al­nie. Tespol Sp. z o.o. objęła patronatem Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Wbu­dowanych i Inter­netu Rzeczy. Wspiera mery­to­rycznie zaję­cia dydak­ty­czne oraz udostęp­nia sprzęt lab­o­ra­to­ryjny do prowadzenia badań i pokazów. W ramach dzi­ałal­ności dydak­ty­cznej prowadzi sys­tem­aty­cznie szkole­nia oraz pokazy dla stu­den­tów i pra­cown­ików wydziału.