Insty­tucje partnerskie

Współpraca firmy z wydzi­ałem w różnych for­mach trwa od 20 lat. W tym cza­sie pra­cown­icy WIEA brali udział w kilku pro­jek­tach real­i­zowanych przez firmę Relpol S.A. Zakład Polon związanych m.in. z mon­i­torowaniem radi­o­log­icznym obiek­tów prze­mysłowych oraz prze­jść granicznych, jak również pro­jek­towaniem oraz uruchami­an­iem sys­temów cyfrowych zabez­pieczeń i pomi­arów CZIP. Pra­cown­icy wydzi­ału odby­wali staże w fir­mie Relpol w ramach pro­jektu finan­sowanego z fun­duszy uni­jnych, a stu­denci real­i­zowali prace dyplo­mowe, których tem­atyka była zgłaszana przez firmę Relpol. Firma akty­wnie wspiera dzi­ałal­ność naukową prowad­zoną na wydziale, m.in. poprzez udział i spon­sorowanie kilku edy­cji kon­fer­encji Sys­temy pomi­arowe w bada­ni­ach naukowych i w prze­myśle. Efek­tem współpracy badaw­czej jest szereg wspól­nych publikacji.