Insty­tucje partnerskie

RAFI GmbH & Co. KG jest pro­du­cen­tem elek­tro­me­chan­icznych i elek­tron­icznych kom­po­nen­tów i sys­temów do komu­nikacji człowiek-​maszyna. Firma została założona 15 listopada 1900 r. W Ravens­burgu jako insty­tut opty­czny, mechan­iczny i elek­tryczny przez Ern­sta Buchera. W tym cza­sie firma zaj­mowała się roz­wo­jem i pro­dukcją przełączników i sys­temów przy­woła­nia pielęgniarki.

Zakres współpracy:

Firma od kilku lat współpracuje z wydzi­ałem przy prowadze­niu badań naukowych w zakre­sie nowoczes­nych tech­nologii sterowa­nia pro­cesów i automatyza­cji pro­dukcji. Współpraca odbywa się również na poziomie dydak­ty­cznym poprzez wprowadzanie nowoczes­nych narzędzi pro­gramisty­cznych i sprzę­towych HMI (human machine inter­face) do pro­gramu ksz­tałce­nia. Pra­cown­icy wydzi­ału mieli także możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach prowad­zonych w siedz­i­bie firmy w zakre­sie nowoczes­nej elek­tron­iki prze­mysłowej i tech­nologii HMI. Firma RAFI przekazała na potrzeby prac naukowo-​dydaktycznych zestawy pan­eli oper­a­tors­kich HMI wraz z zaawan­sowanymi urządzeni­ami pomiarowymi.