Insty­tucje partnerskie

Firma Cink­ciarz wraz z wydzi­ałem oraz orga­ni­za­c­jami Geek Club i JUG (Java User Group), zrzesza­ją­cymi pra­cown­ików firm infor­maty­cznych regionu, współor­ga­nizuje wykłady prowad­zone przez spec­jal­istów z branży IT. Pon­adto prowad­zone są wspólne dzi­ała­nia pop­u­laryzu­jące najnowsze trendy roz­woju tech­nologii IT, między innymi poprzez orga­ni­za­cję oglą­da­nia na żywo trans­misji wideo z kon­fer­encji Google I/​O czy F8 Meetup — Face­book Devel­oper Con­fer­ence. Firma wspiera funkcjonowanie Stu­denck­iego Koła Naukowego 02UZ oraz angażuje się w pro­mocję oferty dydak­ty­cznej wydzi­ału poprzez uczest­nictwo w Dni­ach Otwartych WIEA.