Insty­tucje partnerskie

Siemens — jako marka rozpoz­nawana na całym świecie — jest strate­gicznym part­nerem pol­skiej gospo­darki, ofer­u­jąc innowa­cyjne usługi, pro­dukty i rozwiąza­nia, które poma­gają klien­tom firmy w osią­ga­niu sukcesów w zakre­sie automatyki i tech­niki napę­dowej. Sze­roka gama wciąż udoskon­alonych i coraz bardziej tech­no­log­icznie zaawan­sowanych pro­duk­tów i usług dla prze­mysłu pozwala zaofer­ować rozwiąza­nia doskonale dopa­sowane do specy­ficznych potrzeb poszczegól­nych sek­torów pro­dukcji. Dzięki inwest­y­cjom oraz zarządza­niu roz­wo­jem w skali glob­al­nej firma przed­stawia Klien­tom najnowocześniejszą na świecie ofertę automatyki i napędów przemysłowych.

Współpraca firmy z wydzi­ałem trwa od wielu lat i kon­cen­truje się głównie w obszarze eduka­cyjnym. Siemens jest orga­ni­za­torem ogólnopol­skiego konkursu na najlep­sze prace dyplo­mowe, którego lau­re­atem w 2012 r. był absol­went wydzi­ału Zbig­niew Rotkiewicz. Firma jest także współtwórcą i patronem funkcjonu­jącego na wydziale Lab­o­ra­to­rium Pro­gramowal­nych Sterown­ików Log­icznych. W ramach prowad­zonych tam zajęć real­i­zowany jest pro­gram Akademii Automatyki Siemens UZ. Stu­denci kończący akademię mają możli­wość przys­tąpi­enia do bezpłat­nego egza­minu Akademii Siemens UZ i uzyska­nia odpowied­niego cer­ty­fikatu. Firma wraz z wydzi­ałem jest współor­ga­ni­za­torem wielu sem­i­nar­iów, między innymi Dnia Tech­nologii Prze­mysłowych Prze­mysł 4.0 w roku 2016.