Insty­tucje partnerskie

Grupa MAN należy do wiodą­cych europe­js­kich przed­siębiorstw sek­tora zin­te­growanych rozwiązań trans­portowych. W roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 mil­iardów euro. Firma MAN ofer­uje pojazdy ciężarowe, auto­busy, sil­niki wysoko­prężne, turbiny oraz napędy spec­jalne. MAN zatrud­nia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900 pra­cown­ików. Firma zaj­muje wiodące pozy­cje na rynku we wszys­t­kich obszarach swej dzi­ałal­ności biznesowej.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie wspiera rozwój wiedzy i zain­tere­sowań stu­den­tów WIEA w obszarze elek­tron­iki i infor­matyki. W roku 2015 przekazała model trzyosiowego ciąg­nika siodłowego MAN TGX w skali 1:12. Pojazd wyposażony jest w trój­biegową skrzynię biegów, dwa mech­a­nizmy różni­cowe, kom­pletne oświ­etle­nie zewnętrzne, mech­a­nizm automaty­cznego pod­nosze­nia i opuszcza­nia pod­pór w naczepie oraz mech­a­nizm zap­ina­nia i odpina­nia naczepy. W ramach zajęć dydak­ty­cznych prowad­zonych z wyko­rzys­taniem przekazanego mod­elu stu­denci WIEA mają możli­wość wyko­na­nia pro­jek­tów pole­ga­ją­cych między innymi na pro­jek­towa­niu układów zdal­nego sterowa­nia pojaz­dem.

http://​www​.entry​.man​.eu/​p​l​/​p​l​/​i​n​d​e​x​.​h​t​m​l