Insty­tucje partnerskie

Per­cep­tus jest zielonogórską firmą tech­no­log­iczna z obszaru IT. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności kon­cen­truje się na dostar­cza­niu swoim Klien­tom pro­duk­tów i usług z sze­roko rozu­mi­anej branży sys­temów bez­pieczeństwa danych, dopa­sowanych do ich potrzeb i oczeki­wań. W roku 2015 spółka zbu­dowała w Parku Naukowo-​Technologicznym nowoczesne „Lab­o­ra­to­rium bez­pieczeństwa danych IT w chmurze”, wyposażone w najnowsze rozwiąza­nia tech­niczne, umożli­wia­jące prowadze­nie badań i prac nad przy­go­towywaniem i testowaniem nowych sposobów zabez­pieczenia danych i infor­ma­cji, gwaran­tu­ją­cych użytkown­ikom pełne bezpieczeństwo.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie współpracuje z wydzi­ałem ofer­u­jąc w ramach pro­gramu Ready2​work​.pl staże i prak­tyki stu­denckie. W roku aka­demickim 2015/​2016 zain­au­gurowana została dzi­ałal­ność Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. W jej ramach odby­wają się wykłady i warsz­taty, prowad­zone przez spec­jal­istów w branży bez­pieczeństwa IT, dzięki którym stu­denci otrzy­mają możli­wość zdoby­cia wiedzy i umiejęt­ności w zarządza­niu i obsłudze najnowszych tech­nologii stosowanych na rynku IT secu­rity. Firma jest part­nerem kierunku studiów biznes elek­tron­iczny. Pra­cown­icy Per­cep­tus współpracują z wydzi­ałem również w obszarze naukowym.

http://​www​.per​cep​tus​.eu/