Insty­tucje partnerskie

LUMEL S.A. – należymy do czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów urządzeń automatyki prze­mysłowej oraz pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Jesteśmy częś­cią między­nar­o­dowej grupy kap­i­tałowej, która ma swoje odd­zi­ały w Indi­ach, Stanach Zjed­noc­zonych i Wielkiej Bry­tanii. Dzi­ałamy na rynku od 1953 r. Wysoką pozy­cję na rynku osiągnęliśmy dzięki kon­sek­went­nie prowad­zonej poli­tyce roz­woju, kom­pe­tencjom naszych pra­cown­ików oraz nowoczes­nym środ­kom tech­niki pro­jek­towa­nia, pro­dukcji i badań. Dzi­ałal­ność LUMEL S.A. kon­cen­truje się w 4 głównych obszarach biznesowych:

  • pro­dukcji urządzeń automatyki prze­mysłowej przez­nac­zonej do pomi­arów i przetwarza­nia, reg­u­lacji i rejes­tracji oraz trans­misji i wiz­ual­iza­cji pro­cesów przemysłowych
  • pro­dukcji i obróbce pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów alu­minium oraz wykon­aw­st­wie form i narzędzi;
  • usłu­gach w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wykon­aw­stwa sys­temów automatyki;
  • usłu­gach w zakre­sie EMS i mechaniki precyzyjnej.

Dostar­czamy kom­plek­sowe rozwiąza­nia dla wielu branż prze­mysłu m.in dla: ener­getyki, prze­mysłu chemicznego, hut­niczego, spoży­w­czego, lekkiego, moto­ryza­cyjnego, AGD i gór­nictwa. Pracu­jemy zgod­nie z Sys­te­mem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO/​TS 16949. Uznana renoma naszych wyrobów sprawia, że jesteśmy wiary­god­nym part­nerem dla firm, dla których jakość i nieza­wod­ność jest priorytetem.

Zakres współpracy:

Firma jest wielo­let­nim part­nerem wydzi­ału w obszarze dydak­ty­cznym i naukowym. Aktu­al­nie jest patronem Stu­denck­iego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej funkcjonu­jącego w Insty­tu­cie Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. W ramach dzi­ałal­ności koła firma ofer­uje stu­den­tom szkole­nia z zakresu pro­jek­towa­nia układów elek­tron­icznych w środowisku Altium Designer oraz pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów. W 2015 r. Lumel S.A. przekazał na potrzeby koła naukowego zestawy sterown­ików opar­tych na mikrokon­trol­er­ach ATMegal28 oraz mikrokon­trol­er­ach z rodziny Kinetis firmy Freescale. Przed­staw­iciele firmy orga­nizują wykłady dla stu­den­tów oraz biorą akty­wny udział w pro­mocji oferty dydak­ty­cznej wydzi­ału pod­czas Dni Otwartych WIEA. Firma ofer­uje dla stu­den­tów płatne staże Lumel My First Expe­ri­ence oraz praktyki.

http://​www​.lumel​.com​.pl/