Insty­tucje partnerskie

ADB to firma o zasięgu glob­al­nym, która od ponad 20 lat pro­jek­tuje, rozwija i dostar­cza wysok­iej jakości pro­dukty dla inter­ak­ty­wnej telewizji cyfrowej i sieci sze­rokopas­mowych. Wielo­let­nie doświadcze­nie i dogłębna wiedza ADB, pozwala na skuteczne wdrażanie nowoczes­nych rozwiązań biz­ne­sowych i per­son­al­nych, jak również tych obe­j­mu­ją­cych sze­roko pojęty Inter­net Rzeczy (IoT). Innowa­cyjne rozwiąza­nia ADB upraszczają inte­grację, zwięk­szają tempo wprowadza­nia pro­duk­tów na rynek, a także redukują koszty dostar­cza­nia usług naszym klien­tom. Dzięki unikalnym tech­nolo­giom, firma ofer­uje wyda­jne i opty­malne kosz­towo rozwiąza­nia, zwięk­sza­jące konkuren­cyjność part­nerów ADB na rynku. Naszymi klien­tami są najwięksi na świecie dys­try­b­u­torzy, oper­a­torzy płat­nej telewizji i sieci sze­rokopas­mowej, w tym: A1Telekom Aus­tria, Bor­der States Elec­tronic, Canal Dig­i­tal, Cox, Gray­bar, nc+, Swiss­com, Tele­com Italia, Tele­fon­ica, Telenet, Time Warner oraz Vodafone.

Zakres współpracy:

Cen­trum Badań i Roz­woju spółki ADB Global od 1995 r. ściśle współpracuje z wydzi­ałem w zakre­sie edukacji stu­den­tów. Firma jest funda­torem i patronem nowoczes­nego Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych, gdzie stu­denci mają okazję poz­nać tech­nolo­gie, które na co dzień są twor­zone w ADB Global. W lab­o­ra­to­rium reg­u­larnie odby­wają się wykłady i warsz­taty w zakre­sie wspól­nej real­iza­cji pro­gramu dydak­ty­cznego w obszarze sys­temów mul­ti­me­di­al­nych na kierunku infor­matyka. Od roku 2015 na wydziale funkcjonuje Akademia ADB, w ramach której real­i­zowane są pro­jekty stu­denckie pod opieką mery­to­ryczną pra­cown­ików firmy. ADB Global wraz z WIEA jest orga­ni­za­torem ogólnopol­skiego konkursu pro­gramisty­cznego ADB Brain Wars. Pon­adto firma jest funda­torem stype­ndiów dla wyróż­ni­a­ją­cych się stu­den­tów wydziału.

www​.adb​global​.com