Insty­tucje partnerskie

Zielonogórska firma z branży IT z przeszło 20-​letnim doświad­cze­niem. Główną jej dzi­ałal­noś­cią jest out­sourc­ing do Europy Zachod­niej oraz USA wysoko wyk­wal­i­fikowanych zespołów programisty­cznych, gwaran­tu­ją­cych klien­towi wspar­cie tech­niczne oraz kon­sult­ing w zakre­sie tech­nologii kom­put­erowych. W ofer­cie firmy szczególną rolę zaj­mują sys­temy infor­ma­cji geograficznej oraz innowa­cyjne rozwiąza­nia lokaliza­cyjne. Naszą misją jest zas­paka­janie potrzeb naszych klien­tów, dbamy, by ich satys­fakcja wynikała z najwyższej jakości ofer­owanych przez nas usług i produktów.

Zakres współpracy:

W ramach wielo­let­niej współpracy z uczel­nią eksperci Astec IT Ser­vices Sp. z o.o. chęt­nie dzielą się ze stu­den­tami wiedzą z zakresu branży IT, między innymi poprzez orga­ni­zowanie i prowadze­nie spec­jal­isty­cznych wykładów. Poma­gają tworzyć prak­ty­czną część pro­gramów studiów, np. w ramach kierunku biznes elek­tron­iczny, co sprawia, iż na lokalny rynek pracy trafi­ają dobrze wyk­sz­tałceni absol­wenci. Firma ofer­uje dobrze rozbu­dowany i dopa­sowany do potrzeb stu­den­tów sys­tem prak­tyk, w ramach których stu­denci biorą udział w real­iza­cji rzeczy­wistych pro­jek­tów. Astec ofer­uje również spec­jalny pro­gram, dzięki któremu stu­denci mogą zdoby­wać doświad­cze­nie praktyczne.

http://​www​.astec​.net