Insty­tucje partnerskie

Współpraca pomiędzy wydzi­ałem a firmą IBM Pol­ska umożli­wia doskon­ałe przy­go­towanie stu­den­tów i absol­wen­tów kierunków biznes elek­tron­iczny i infor­matyka do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami IT. W ramach dzi­ała­nia pn. Inic­jatywa Aka­demicka IBM firma ofer­uje stu­den­tom dar­mowy dostęp do opro­gramowa­nia IBM, mate­ri­ałów szkole­niowych i podręczników, licencjonowanych do celów dydak­ty­cznych i naukowych. Orga­nizuje także prowad­zone przez spec­jal­istów imprezy typu IBM Aca­d­e­mic Day, w cza­sie których omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT. IBM ofer­uje również eduka­cyjne prak­tyki stu­denckie oraz jest part­nerem kierunku biznes elektroniczny.

http://​www​.ibm​.pl