Insty­tucje partnerskie

Firma jest wiodą­cym na świecie lid­erem dostar­cza­ją­cym tech­nolo­gie sieciowe, komu­nika­cyjne, architek­tury cen­trów danych i wirtu­al­iza­cji. Ofer­uje również rozwiąza­nia z zakresu tech­nologii mobil­nych oraz rozwiązań w chmurze.

Zakres współpracy:

Na wydziale od 15 lat funkcjonuje Akademia Lokalna Cisco Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych w ramach pro­gramu Cisco Net­work­ing Acad­emy. Stu­denci uczest­niczą w szkole­ni­ach przy­go­towu­ją­cych do uzyska­nia prestiżowych cer­ty­fikatów: Comp­TIA A+, Comp­TIA Linux+, LPI Linux Essen­tials Pro­fes­sional Devel­op­ment, C++ Cer­ti­fied Asso­ciate Pro­gram­mer Cer­ti­fi­ca­tion (CPA), Cisco CCENT, Cisco CCNA, Cisco CCNP, Cisco CCNA Secu­rity. W akademii do tej pory przeszkolonych zostało 1500 osób.

http://​www​.cisco​.pl