Insty­tucje partnerskie

Współpraca Microsoft z wydzi­ałem została naw­iązana w 2005 r. Koop­er­acja jest wielowymi­arowa, ukierunk­owana na opty­malne przy­go­towanie stu­den­tów kierunku infor­matyka do pracy z zaawan­sowanymi tech­nolo­giami i narzędzi­ami Microsoft. Firma, w ramach pro­gramu Microsoft Imag­ine Acad­emy, ofer­uje stu­den­tom nieogranic­zony dostęp do infor­ma­cji o najnowszych tech­nolo­giach opra­cowywanych przez Microsoft oraz możli­wość udzi­ału w między­nar­o­dowych pro­jek­tach służą­cych pro­mowa­niu wiedzy z zakresu tech­nologii IT w formie konkursów, sem­i­nar­iów i kon­fer­encji. Pon­adto, w ramach umowy Microsoft Imag­ine X Pre­mium, firma przekazuje na potrzeby wydzi­ału licencje eduka­cyjne oraz opro­gramowanie. Pod patronatem Microsoft oraz przy współudziale jej pra­cown­ików na wydziale orga­ni­zowane są kon­fer­encje tech­no­log­iczne IT Academic.

http://​www​.microsoft​.pl