Insty­tucje partnerskie

Firma jest dostawcą rozwiązań do zarządza­nia pro­ce­sem wysyłki dla wiodą­cych przed­siębior­ców hand­lowych z branży E-​Commerce i sprzedaży wielokanałowej. Sys­temy firmy Meta­Pack posi­adają duże możli­wości kon­fig­u­ra­cyjne, łączą sprzedaw­ców z kuri­erami na całym świecie, umożli­wia­jąc wysyłkę zarówno lokalną, jak i glob­alną, a także z kon­sumen­tami, ułatwia­jąc dostęp do szeregu usług dodatkowych związanych z dostawą, odbiorem i zwrotem przesyłek.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie współpracuje z wydzi­ałem, ofer­u­jąc staże i prak­tyki dla stu­den­tów. Eksperci firmy kon­sul­tują pro­gramy studiów na kierunk­ach infor­matyka i biznes elek­tron­iczny oraz współprowadzą wybrane wykłady i zaję­cia lab­o­ra­to­ryjne. W ramach współpracy z wydzi­ałem powołana została Meta­Pack IT Acad­emy, ofer­u­jąca stu­den­tom szereg intere­su­ją­cych wykładów i warsz­tatów poświę­conych tech­nolo­giom IT oraz ich zas­tosowa­niu w branży e-​commerce. Meta­Pack Poland jest również funda­torem i patronem Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biz­ne­sowej, wyko­rzysty­wanym w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów oraz real­iza­cji stu­denc­kich grupowych pro­jek­tów infor­maty­cznych. Firma ofer­uje sze­roki wach­larz prak­tyk stu­denc­kich w ramach autorskiego pro­gramu Meta­Pack Sum­mer Acad­emy oraz wspiera mery­to­rycznie i finan­sowo funkcjonu­jące na wydziale koło naukowe UZ​.NET.

http://​www​.meta​pack​.com/