Insty­tucje partnerskie

WIEA Part­nerzy

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest jed­nos­tką o pro­filu tech­nicznym, co wynika z genezy jego pow­sta­nia w ramach Wyższej Szkoły Inżynier­skiej, a następ­nie roz­woju w struk­tu­rach Politech­niki Zielonogórskiej. Współpraca wydzi­ału z prze­mysłem była i jest bardzo ścisła oraz ma wielowymi­arowy charak­ter. W obszarze dydak­ty­cznym spec­jal­iści z prze­mysłu bardzo akty­wnie angażują się w real­iza­cję dodatkowych zajęć eduka­cyjnych umożli­wia­ją­cych stu­den­tom rozsz­erze­nie zakresu zdoby­wanej na uczelni wiedzy. Zaję­cia te przy­bier­ają formę wykładów pros­zonych, zazwyczaj orga­ni­zowanych w ramach tzw. dni firm, a także zajęć warsz­ta­towych prowad­zonych w ramach akademii firm współpracu­ją­cych z wydzi­ałem. Spec­jal­iści z przed­siębiorstw często angażują się w real­iza­cję grupowych pro­jek­tów stu­denc­kich rozwiązu­ją­cych zada­nia pro­jek­towe zle­cane przez przed­siębiorstwa. Warto pod­kreślić, iż przed­staw­iciele prze­mysłu coraz częś­ciej fun­dują na wydziale i obe­j­mują patronatem lab­o­ra­to­ria tech­no­log­iczne wyko­rzysty­wane do celów badaw­czych i dydak­ty­cznych. Pon­adto opiekują się kołami naukowymi, ofer­ują prak­tyki stu­denckie oraz zle­cają real­iza­cję prac dyplo­mowych o charak­terze wdroże­niowym. W ostat­nich lat­ach akty­wnie brali udział w tworze­niu i real­iza­cji pro­gramów prak­ty­cznych kierunków studiów biznes elek­tron­iczny i efek­ty­wność ener­gety­czna. Współpraca WIEA z prze­mysłem wykracza poza obszar dydak­ty­czny i obe­j­muje aplikowanie o fun­dusze na bada­nia naukowe oraz real­iza­cję prac zle­conych z przemysłu.

Tranis­tion Tech­nolo­gies PSC

Tranis­tion Tech­nolo­gies PSC tworzy nowoczesne rozwiąza­nia IT w duchu kon­cepcji Prze­mysłu 4.0, obe­j­mu­jące obszary Rozsz­er­zonej Rzeczy­wis­tości, Con­nected Prod­uct Life­cy­cle Man­age­ment, Inter­netu Rzeczy oraz Cloud. Obec­nie zatrud­nia prawie 600 pra­cown­ików, w pię­ciu pol­s­kich mias­tach i czterech odd­zi­ałach zagranicznych (USA, Tai­wan, Dania, Niemcy). Oprócz dzi­ałal­ności biz­ne­sowej, równie inten­sy­wnie sku­pia się na dzi­ałal­ności eduka­cyjnej – pra­cown­ików można spotkać na najważniejszych kon­fer­enc­jach branżowych, gdzie wys­tępują jako prele­genci (w tym PTC Live­Worx w Bostonie i Tai­wan Innotech Expo w Taipei). Firma jest też orga­ni­za­torem włas­nego cyklu kon­fer­encji– Dev­Forge i akty­wnie współpracuje z uczel­ni­ami w całej Polsce. Na swoim blogu pub­likuje eksper­ckie artykuły, pisane przez pra­cown­ików, które tworzą kom­plek­sową bazę wiedzy o nowoczes­nych tech­nolo­giach dla biz­nesu i przemysłu.

uesa Pol­ska

Wydział od kilku lat współpracuje z uesa Pol­ska w zakre­sie nowoczes­nych urządzeń elek­troen­er­gety­cznych — smart grid ready — imple­men­towanych w sieci­ach rozdziel­czych. Firma umożli­wia stu­den­tom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu elek­troen­er­getyki, jest również funda­torem jed­nej z najnowocześniejszych na rynku rozdziel­nic SN wyko­nanej w izo­lacji SF6 i wyposażonej w sys­tem komu­nikacji umożli­wia­jący zdalny mon­i­tor­ing oraz sterowanie pracą urządzenia.

Tespol Sp. z o.o.

Tespol Sp. z o.o. jest firmą pol­ską, będącą auto­ry­zowanym przed­staw­icielst­wem czołowych pro­du­cen­tów aparatury kon­trolno – pomi­arowej oraz sys­temów radioko­mu­nika­cyjnych. Zapew­ni­amy kom­plek­sową ofertę pro­duk­tów oraz usług w zakre­sie najnowocześniejszych tech­nologii i sys­temów pomi­arowych, łączności oraz nada­jników RTV następu­ją­cych pro­du­cen­tów, z którymi związani jesteśmy wielo­let­nimi umowami ser­wisowymi i dys­try­b­u­torskimi: Tek­tronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keith­ley, Spec­tra­com, Sonel, Lite­Point, MVG, ABI, CST, Magna-​Power, NextSense, Went­worth Lab­o­ra­to­ries oraz Dewetron.

Zakres współpracy:

Od wielu lat Tespol współpracuje z wydzi­ałem w obszarze badań i dydak­tyki. Firma jest wielo­let­nim part­nerem kon­fer­encji i sem­i­nar­iów naukowych orga­ni­zowanych na WIEA, które wspiera zarówno mery­to­rycznie, jak i mate­ri­al­nie. Tespol Sp. z o.o. objęła patronatem Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Wbu­dowanych i Inter­netu Rzeczy. Wspiera mery­to­rycznie zaję­cia dydak­ty­czne oraz udostęp­nia sprzęt lab­o­ra­to­ryjny do prowadzenia badań i pokazów. W ramach dzi­ałal­ności dydak­ty­cznej prowadzi sys­tem­aty­cznie szkole­nia oraz pokazy dla stu­den­tów i pra­cown­ików wydziału.

Relpol S.A. Zakład Polon

Współpraca firmy z wydzi­ałem w różnych for­mach trwa od 20 lat. W tym cza­sie pra­cown­icy WIEA brali udział w kilku pro­jek­tach real­i­zowanych przez firmę Relpol S.A. Zakład Polon związanych m.in. z mon­i­torowaniem radi­o­log­icznym obiek­tów prze­mysłowych oraz prze­jść granicznych, jak również pro­jek­towaniem oraz uruchami­an­iem sys­temów cyfrowych zabez­pieczeń i pomi­arów CZIP. Pra­cown­icy wydzi­ału odby­wali staże w fir­mie Relpol w ramach pro­jektu finan­sowanego z fun­duszy uni­jnych, a stu­denci real­i­zowali prace dyplo­mowe, których tem­atyka była zgłaszana przez firmę Relpol. Firma akty­wnie wspiera dzi­ałal­ność naukową prowad­zoną na wydziale, m.in. poprzez udział i spon­sorowanie kilku edy­cji kon­fer­encji Sys­temy pomi­arowe w bada­ni­ach naukowych i w prze­myśle. Efek­tem współpracy badaw­czej jest szereg wspól­nych publikacji.

Cink​ciarz​.pl

Firma Cink­ciarz wraz z wydzi­ałem oraz orga­ni­za­c­jami Geek Club i JUG (Java User Group), zrzesza­ją­cymi pra­cown­ików firm infor­maty­cznych regionu, współor­ga­nizuje wykłady prowad­zone przez spec­jal­istów z branży IT. Pon­adto prowad­zone są wspólne dzi­ała­nia pop­u­laryzu­jące najnowsze trendy roz­woju tech­nologii IT, między innymi poprzez orga­ni­za­cję oglą­da­nia na żywo trans­misji wideo z kon­fer­encji Google I/​O czy F8 Meetup — Face­book Devel­oper Con­fer­ence. Firma wspiera funkcjonowanie Stu­denck­iego Koła Naukowego 02UZ oraz angażuje się w pro­mocję oferty dydak­ty­cznej wydzi­ału poprzez uczest­nictwo w Dni­ach Otwartych WIEA.

Siemens Sp. z o.o. Dig­i­tal Fac­tory, Process Indus­tries & Drive

Siemens — jako marka rozpoz­nawana na całym świecie — jest strate­gicznym part­nerem pol­skiej gospo­darki, ofer­u­jąc innowa­cyjne usługi, pro­dukty i rozwiąza­nia, które poma­gają klien­tom firmy w osią­ga­niu sukcesów w zakre­sie automatyki i tech­niki napę­dowej. Sze­roka gama wciąż udoskon­alonych i coraz bardziej tech­no­log­icznie zaawan­sowanych pro­duk­tów i usług dla prze­mysłu pozwala zaofer­ować rozwiąza­nia doskonale dopa­sowane do specy­ficznych potrzeb poszczegól­nych sek­torów pro­dukcji. Dzięki inwest­y­cjom oraz zarządza­niu roz­wo­jem w skali glob­al­nej firma przed­stawia Klien­tom najnowocześniejszą na świecie ofertę automatyki i napędów przemysłowych.

Współpraca firmy z wydzi­ałem trwa od wielu lat i kon­cen­truje się głównie w obszarze eduka­cyjnym. Siemens jest orga­ni­za­torem ogólnopol­skiego konkursu na najlep­sze prace dyplo­mowe, którego lau­re­atem w 2012 r. był absol­went wydzi­ału Zbig­niew Rotkiewicz. Firma jest także współtwórcą i patronem funkcjonu­jącego na wydziale Lab­o­ra­to­rium Pro­gramowal­nych Sterown­ików Log­icznych. W ramach prowad­zonych tam zajęć real­i­zowany jest pro­gram Akademii Automatyki Siemens UZ. Stu­denci kończący akademię mają możli­wość przys­tąpi­enia do bezpłat­nego egza­minu Akademii Siemens UZ i uzyska­nia odpowied­niego cer­ty­fikatu. Firma wraz z wydzi­ałem jest współor­ga­ni­za­torem wielu sem­i­nar­iów, między innymi Dnia Tech­nologii Prze­mysłowych Prze­mysł 4.0 w roku 2016.

MAN Truck & Bus Pol­ska Sp. z o.o.

Grupa MAN należy do wiodą­cych europe­js­kich przed­siębiorstw sek­tora zin­te­growanych rozwiązań trans­portowych. W roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 mil­iardów euro. Firma MAN ofer­uje pojazdy ciężarowe, auto­busy, sil­niki wysoko­prężne, turbiny oraz napędy spec­jalne. MAN zatrud­nia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900 pra­cown­ików. Firma zaj­muje wiodące pozy­cje na rynku we wszys­t­kich obszarach swej dzi­ałal­ności biznesowej.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie wspiera rozwój wiedzy i zain­tere­sowań stu­den­tów WIEA w obszarze elek­tron­iki i infor­matyki. W roku 2015 przekazała model trzyosiowego ciąg­nika siodłowego MAN TGX w skali 1:12. Pojazd wyposażony jest w trój­biegową skrzynię biegów, dwa mech­a­nizmy różni­cowe, kom­pletne oświ­etle­nie zewnętrzne, mech­a­nizm automaty­cznego pod­nosze­nia i opuszcza­nia pod­pór w naczepie oraz mech­a­nizm zap­ina­nia i odpina­nia naczepy. W ramach zajęć dydak­ty­cznych prowad­zonych z wyko­rzys­taniem przekazanego mod­elu stu­denci WIEA mają możli­wość wyko­na­nia pro­jek­tów pole­ga­ją­cych między innymi na pro­jek­towa­niu układów zdal­nego sterowa­nia pojaz­dem.

http://​www​.entry​.man​.eu/​p​l​/​p​l​/​i​n​d​e​x​.​h​t​m​l

Per­cep­tus Sp. z o.o.

Per­cep­tus jest zielonogórską firmą tech­no­log­iczna z obszaru IT. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności kon­cen­truje się na dostar­cza­niu swoim Klien­tom pro­duk­tów i usług z sze­roko rozu­mi­anej branży sys­temów bez­pieczeństwa danych, dopa­sowanych do ich potrzeb i oczeki­wań. W roku 2015 spółka zbu­dowała w Parku Naukowo-​Technologicznym nowoczesne „Lab­o­ra­to­rium bez­pieczeństwa danych IT w chmurze”, wyposażone w najnowsze rozwiąza­nia tech­niczne, umożli­wia­jące prowadze­nie badań i prac nad przy­go­towywaniem i testowaniem nowych sposobów zabez­pieczenia danych i infor­ma­cji, gwaran­tu­ją­cych użytkown­ikom pełne bezpieczeństwo.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie współpracuje z wydzi­ałem ofer­u­jąc w ramach pro­gramu Ready2​work​.pl staże i prak­tyki stu­denckie. W roku aka­demickim 2015/​2016 zain­au­gurowana została dzi­ałal­ność Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. W jej ramach odby­wają się wykłady i warsz­taty, prowad­zone przez spec­jal­istów w branży bez­pieczeństwa IT, dzięki którym stu­denci otrzy­mają możli­wość zdoby­cia wiedzy i umiejęt­ności w zarządza­niu i obsłudze najnowszych tech­nologii stosowanych na rynku IT secu­rity. Firma jest part­nerem kierunku studiów biznes elek­tron­iczny. Pra­cown­icy Per­cep­tus współpracują z wydzi­ałem również w obszarze naukowym.

http://​www​.per​cep​tus​.eu/

ADB Pol­ska Sp. z o.o.

ADB

ADB to firma o zasięgu glob­al­nym, która od ponad 20 lat pro­jek­tuje, rozwija i dostar­cza wysok­iej jakości pro­dukty dla inter­ak­ty­wnej telewizji cyfrowej i sieci sze­rokopas­mowych. Wielo­let­nie doświadcze­nie i dogłębna wiedza ADB, pozwala na skuteczne wdrażanie nowoczes­nych rozwiązań biz­ne­sowych i per­son­al­nych, jak również tych obe­j­mu­ją­cych sze­roko pojęty Inter­net Rzeczy (IoT). Innowa­cyjne rozwiąza­nia ADB upraszczają inte­grację, zwięk­szają tempo wprowadza­nia pro­duk­tów na rynek, a także redukują koszty dostar­cza­nia usług naszym klien­tom. Dzięki unikalnym tech­nolo­giom, firma ofer­uje wyda­jne i opty­malne kosz­towo rozwiąza­nia, zwięk­sza­jące konkuren­cyjność part­nerów ADB na rynku. Naszymi klien­tami są najwięksi na świecie dys­try­b­u­torzy, oper­a­torzy płat­nej telewizji i sieci sze­rokopas­mowej, w tym: A1Telekom Aus­tria, Bor­der States Elec­tronic, Canal Dig­i­tal, Cox, Gray­bar, nc+, Swiss­com, Tele­com Italia, Tele­fon­ica, Telenet, Time Warner oraz Vodafone.

Zakres współpracy:

Cen­trum Badań i Roz­woju spółki ADB Global od 1995 r. ściśle współpracuje z wydzi­ałem w zakre­sie edukacji stu­den­tów. Firma jest funda­torem i patronem nowoczes­nego Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych, gdzie stu­denci mają okazję poz­nać tech­nolo­gie, które na co dzień są twor­zone w ADB Global. W lab­o­ra­to­rium reg­u­larnie odby­wają się wykłady i warsz­taty w zakre­sie wspól­nej real­iza­cji pro­gramu dydak­ty­cznego w obszarze sys­temów mul­ti­me­di­al­nych na kierunku infor­matyka. Od roku 2015 na wydziale funkcjonuje Akademia ADB, w ramach której real­i­zowane są pro­jekty stu­denckie pod opieką mery­to­ryczną pra­cown­ików firmy. ADB Global wraz z WIEA jest orga­ni­za­torem ogólnopol­skiego konkursu pro­gramisty­cznego ADB Brain Wars. Pon­adto firma jest funda­torem stype­ndiów dla wyróż­ni­a­ją­cych się stu­den­tów wydziału.

www​.adb​global​.com

Astec IT Ser­vices Sp. z o.o.

Zielonogórska firma z branży IT z przeszło 20-​letnim doświad­cze­niem. Główną jej dzi­ałal­noś­cią jest out­sourc­ing do Europy Zachod­niej oraz USA wysoko wyk­wal­i­fikowanych zespołów programisty­cznych, gwaran­tu­ją­cych klien­towi wspar­cie tech­niczne oraz kon­sult­ing w zakre­sie tech­nologii kom­put­erowych. W ofer­cie firmy szczególną rolę zaj­mują sys­temy infor­ma­cji geograficznej oraz innowa­cyjne rozwiąza­nia lokaliza­cyjne. Naszą misją jest zas­paka­janie potrzeb naszych klien­tów, dbamy, by ich satys­fakcja wynikała z najwyższej jakości ofer­owanych przez nas usług i produktów.

Zakres współpracy:

W ramach wielo­let­niej współpracy z uczel­nią eksperci Astec IT Ser­vices Sp. z o.o. chęt­nie dzielą się ze stu­den­tami wiedzą z zakresu branży IT, między innymi poprzez orga­ni­zowanie i prowadze­nie spec­jal­isty­cznych wykładów. Poma­gają tworzyć prak­ty­czną część pro­gramów studiów, np. w ramach kierunku biznes elek­tron­iczny, co sprawia, iż na lokalny rynek pracy trafi­ają dobrze wyk­sz­tałceni absol­wenci. Firma ofer­uje dobrze rozbu­dowany i dopa­sowany do potrzeb stu­den­tów sys­tem prak­tyk, w ramach których stu­denci biorą udział w real­iza­cji rzeczy­wistych pro­jek­tów. Astec ofer­uje również spec­jalny pro­gram, dzięki któremu stu­denci mogą zdoby­wać doświad­cze­nie praktyczne.

http://​www​.astec​.net

CISCO

Firma jest wiodą­cym na świecie lid­erem dostar­cza­ją­cym tech­nolo­gie sieciowe, komu­nika­cyjne, architek­tury cen­trów danych i wirtu­al­iza­cji. Ofer­uje również rozwiąza­nia z zakresu tech­nologii mobil­nych oraz rozwiązań w chmurze.

Zakres współpracy:

Na wydziale od 15 lat funkcjonuje Akademia Lokalna Cisco Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych w ramach pro­gramu Cisco Net­work­ing Acad­emy. Stu­denci uczest­niczą w szkole­ni­ach przy­go­towu­ją­cych do uzyska­nia prestiżowych cer­ty­fikatów: Comp­TIA A+, Comp­TIA Linux+, LPI Linux Essen­tials Pro­fes­sional Devel­op­ment, C++ Cer­ti­fied Asso­ciate Pro­gram­mer Cer­ti­fi­ca­tion (CPA), Cisco CCENT, Cisco CCNA, Cisco CCNP, Cisco CCNA Secu­rity. W akademii do tej pory przeszkolonych zostało 1500 osób.

http://​www​.cisco​.pl

IBM Pol­ska

Współpraca pomiędzy wydzi­ałem a firmą IBM Pol­ska umożli­wia doskon­ałe przy­go­towanie stu­den­tów i absol­wen­tów kierunków biznes elek­tron­iczny i infor­matyka do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami IT. W ramach dzi­ała­nia pn. Inic­jatywa Aka­demicka IBM firma ofer­uje stu­den­tom dar­mowy dostęp do opro­gramowa­nia IBM, mate­ri­ałów szkole­niowych i podręczników, licencjonowanych do celów dydak­ty­cznych i naukowych. Orga­nizuje także prowad­zone przez spec­jal­istów imprezy typu IBM Aca­d­e­mic Day, w cza­sie których omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT. IBM ofer­uje również eduka­cyjne prak­tyki stu­denckie oraz jest part­nerem kierunku biznes elektroniczny.

http://​www​.ibm​.pl

Lumel S.A.

LUMEL S.A. – należymy do czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów urządzeń automatyki prze­mysłowej oraz pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Jesteśmy częś­cią między­nar­o­dowej grupy kap­i­tałowej, która ma swoje odd­zi­ały w Indi­ach, Stanach Zjed­noc­zonych i Wielkiej Bry­tanii. Dzi­ałamy na rynku od 1953 r. Wysoką pozy­cję na rynku osiągnęliśmy dzięki kon­sek­went­nie prowad­zonej poli­tyce roz­woju, kom­pe­tencjom naszych pra­cown­ików oraz nowoczes­nym środ­kom tech­niki pro­jek­towa­nia, pro­dukcji i badań. Dzi­ałal­ność LUMEL S.A. kon­cen­truje się w 4 głównych obszarach biznesowych:

  • pro­dukcji urządzeń automatyki prze­mysłowej przez­nac­zonej do pomi­arów i przetwarza­nia, reg­u­lacji i rejes­tracji oraz trans­misji i wiz­ual­iza­cji pro­cesów przemysłowych
  • pro­dukcji i obróbce pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów alu­minium oraz wykon­aw­st­wie form i narzędzi;
  • usłu­gach w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wykon­aw­stwa sys­temów automatyki;
  • usłu­gach w zakre­sie EMS i mechaniki precyzyjnej.

Dostar­czamy kom­plek­sowe rozwiąza­nia dla wielu branż prze­mysłu m.in dla: ener­getyki, prze­mysłu chemicznego, hut­niczego, spoży­w­czego, lekkiego, moto­ryza­cyjnego, AGD i gór­nictwa. Pracu­jemy zgod­nie z Sys­te­mem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO/​TS 16949. Uznana renoma naszych wyrobów sprawia, że jesteśmy wiary­god­nym part­nerem dla firm, dla których jakość i nieza­wod­ność jest priorytetem.

Zakres współpracy:

Firma jest wielo­let­nim part­nerem wydzi­ału w obszarze dydak­ty­cznym i naukowym. Aktu­al­nie jest patronem Stu­denck­iego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej funkcjonu­jącego w Insty­tu­cie Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. W ramach dzi­ałal­ności koła firma ofer­uje stu­den­tom szkole­nia z zakresu pro­jek­towa­nia układów elek­tron­icznych w środowisku Altium Designer oraz pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów. W 2015 r. Lumel S.A. przekazał na potrzeby koła naukowego zestawy sterown­ików opar­tych na mikrokon­trol­er­ach ATMegal28 oraz mikrokon­trol­er­ach z rodziny Kinetis firmy Freescale. Przed­staw­iciele firmy orga­nizują wykłady dla stu­den­tów oraz biorą akty­wny udział w pro­mocji oferty dydak­ty­cznej wydzi­ału pod­czas Dni Otwartych WIEA. Firma ofer­uje dla stu­den­tów płatne staże Lumel My First Expe­ri­ence oraz praktyki.

http://​www​.lumel​.com​.pl/

Meta­Pack Poland

Firma jest dostawcą rozwiązań do zarządza­nia pro­ce­sem wysyłki dla wiodą­cych przed­siębior­ców hand­lowych z branży E-​Commerce i sprzedaży wielokanałowej. Sys­temy firmy Meta­Pack posi­adają duże możli­wości kon­fig­u­ra­cyjne, łączą sprzedaw­ców z kuri­erami na całym świecie, umożli­wia­jąc wysyłkę zarówno lokalną, jak i glob­alną, a także z kon­sumen­tami, ułatwia­jąc dostęp do szeregu usług dodatkowych związanych z dostawą, odbiorem i zwrotem przesyłek.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie współpracuje z wydzi­ałem, ofer­u­jąc staże i prak­tyki dla stu­den­tów. Eksperci firmy kon­sul­tują pro­gramy studiów na kierunk­ach infor­matyka i biznes elek­tron­iczny oraz współprowadzą wybrane wykłady i zaję­cia lab­o­ra­to­ryjne. W ramach współpracy z wydzi­ałem powołana została Meta­Pack IT Acad­emy, ofer­u­jąca stu­den­tom szereg intere­su­ją­cych wykładów i warsz­tatów poświę­conych tech­nolo­giom IT oraz ich zas­tosowa­niu w branży e-​commerce. Meta­Pack Poland jest również funda­torem i patronem Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biz­ne­sowej, wyko­rzysty­wanym w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów oraz real­iza­cji stu­denc­kich grupowych pro­jek­tów infor­maty­cznych. Firma ofer­uje sze­roki wach­larz prak­tyk stu­denc­kich w ramach autorskiego pro­gramu Meta­Pack Sum­mer Acad­emy oraz wspiera mery­to­rycznie i finan­sowo funkcjonu­jące na wydziale koło naukowe UZ​.NET.

http://​www​.meta​pack​.com/

Microsoft

Współpraca Microsoft z wydzi­ałem została naw­iązana w 2005 r. Koop­er­acja jest wielowymi­arowa, ukierunk­owana na opty­malne przy­go­towanie stu­den­tów kierunku infor­matyka do pracy z zaawan­sowanymi tech­nolo­giami i narzędzi­ami Microsoft. Firma, w ramach pro­gramu Microsoft Imag­ine Acad­emy, ofer­uje stu­den­tom nieogranic­zony dostęp do infor­ma­cji o najnowszych tech­nolo­giach opra­cowywanych przez Microsoft oraz możli­wość udzi­ału w między­nar­o­dowych pro­jek­tach służą­cych pro­mowa­niu wiedzy z zakresu tech­nologii IT w formie konkursów, sem­i­nar­iów i kon­fer­encji. Pon­adto, w ramach umowy Microsoft Imag­ine X Pre­mium, firma przekazuje na potrzeby wydzi­ału licencje eduka­cyjne oraz opro­gramowanie. Pod patronatem Microsoft oraz przy współudziale jej pra­cown­ików na wydziale orga­ni­zowane są kon­fer­encje tech­no­log­iczne IT Academic.

http://​www​.microsoft​.pl