Formy współpracy

Jed­nym z pri­o­ry­tetów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ jest pode­j­mowanie współpracy umożli­wia­jącej połącze­nie potenc­jałów świata nauki i edukacji oraz świata prak­tyki i biz­nesu w celu opty­mal­nego wyko­rzys­ta­nia posi­adanych przez obie strony zasobów i możli­wości. WIEA kon­cen­truje się na następu­ją­cych obszarach współpracy z przed­siębiorstwami i instytucjami.