Formy współpracy

 • Wspólne dzi­ała­nia mające celu pro­mocję kierunków studiów oraz ksz­tał­towanie pozy­ty­wnego wiz­erunku przed­siębiorstw wśród stu­den­tów i absol­wen­tów WIEA;
 • Powołanie akademii przed­siębiorstwa na WIEA propagu­jącej tech­nolo­gie stosowane w przed­siębiorstwie w formie wykładów i warsz­tatów dla studentów;
 • Powołanie nowych i współpraca w ramach ist­nieją­cych stu­denc­kich kół naukowych (szkole­nia na pro­duk­tach firmy);
 • Udział przed­siębiorstwa w formie wykładów i pokazów w ramach akcji dydaktyczno-​promocyjnych skierowanych do stu­den­tów WIEA;
 • Udział w Dni­ach Otwartych na WIEA;
 • Infor­ma­cje o przed­siębiorstwie na stronie inter­ne­towej WIEA:
  • Infor­ma­cja o przedsiębiorstwie
  • Logo i dane telead­resowe przedsiębiorstwa
  • Infor­ma­cje o rodzaju współpracy między przed­siębiorstwem a WIEA
 • Tablica infor­ma­cyjna o współpracy z przed­siębiorstwem w siedz­i­bie WIEA;
 • Cer­ty­fikat potwierdza­jący współpracę z WIEA;
 • Możli­wość ekspozy­cji na tere­nie WIEA mate­ri­ałów reklam­owych (rodzaj mate­ri­ałów i ter­min do uzgodnienia);
 • Zaprosze­nie na wydarzenia i imprezy, których orga­ni­za­torem jest WIEA;
 • Możli­wość bezpłat­nego orga­ni­zowa­nia na tere­nie WIEA akcji rekru­ta­cyjnych i promocyjnych;
 • Prawo posługi­wa­nia się sta­tusem Part­nera w kon­tak­tach z medi­ami oraz w Internecie.