Formy współpracy

Oferta współpracy dla part­nerów

Jed­nym z pri­o­ry­tetów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ jest pode­j­mowanie współpracy umożli­wia­jącej połącze­nie potenc­jałów świata nauki i edukacji oraz świata prak­tyki i biz­nesu w celu opty­mal­nego wyko­rzys­ta­nia posi­adanych przez obie strony zasobów i możli­wości. WIEA kon­cen­truje się na następu­ją­cych obszarach współpracy z przed­siębiorstwami i instytucjami.

Dydak­tyka

 • Part­ner kierunku studiów – współudział przed­siębiorstwa w opra­cow­a­niu pro­gramu ksz­tałce­nia tak, aby był on jak najbardziej atrak­cyjny z punktu widzenia absol­wenta i pracodawcy.
 • Prak­tyki zawodowe — przed­siębiorstwa mogą zwery­fikować umiejęt­ności, wiedzę i kom­pe­tencje stu­den­tów pod­czas wykony­wa­nia real­nych zadań w przed­siębiorstwie, nato­mi­ast stu­denci mają okazję zas­tosować zdobytą wiedzę w prak­tyce i zdobyć cenne doświad­cze­nie zawodowe. W ramach prak­tyk stu­denci mają możli­wość wyko­na­nia części prak­ty­cznej pracy dyplo­mowej. W przy­padku kierunków Biznes Elek­tron­iczny i Efek­ty­wność Ener­gety­czna prak­tyka trwa 3 miesiące.
 • Prace dyplo­mowe dla przed­siębiorstw – przed­siębiorstwa mogą pro­ponować tem­atykę prac inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich, które doty­czą real­nych prob­lemów i pro­jek­tów real­i­zowanych w firmie.
 • Uczest­nicze­nie w pro­ce­sie dydak­ty­cznym — eksperci i spec­jal­iści z przed­siębiorstw mogą zaan­gażować się w pro­ces naucza­nia prowadząc zaję­cia prak­ty­czne ze stu­den­tami w formie warsz­tatów oraz projektów.
 • Spon­sor­ing kierunku studiów – przed­siębiorstwa mogą wesprzeć rozwój kierunków studiów poprzez przekazanie opro­gramowa­nia, uży­cze­nie lub ufun­dowanie wyposaże­nia lab­o­ra­to­rium na użytek pro­cesu dydak­ty­cznego, co umożliwi stu­den­tom poz­nanie tech­nologii stosowanych w przedsiębiorstwie.

Pro­mocja

 • Wspólne dzi­ała­nia mające celu pro­mocję kierunków studiów oraz ksz­tał­towanie pozy­ty­wnego wiz­erunku przed­siębiorstw wśród stu­den­tów i absol­wen­tów WIEA;
 • Powołanie akademii przed­siębiorstwa na WIEA propagu­jącej tech­nolo­gie stosowane w przed­siębiorstwie w formie wykładów i warsz­tatów dla studentów;
 • Powołanie nowych i współpraca w ramach ist­nieją­cych stu­denc­kich kół naukowych (szkole­nia na pro­duk­tach firmy);
 • Udział przed­siębiorstwa w formie wykładów i pokazów w ramach akcji dydaktyczno-​promocyjnych skierowanych do stu­den­tów WIEA;
 • Udział w Dni­ach Otwartych na WIEA;
 • Infor­ma­cje o przed­siębiorstwie na stronie inter­ne­towej WIEA:
  • Infor­ma­cja o przedsiębiorstwie
  • Logo i dane telead­resowe przedsiębiorstwa
  • Infor­ma­cje o rodzaju współpracy między przed­siębiorstwem a WIEA
 • Tablica infor­ma­cyjna o współpracy z przed­siębiorstwem w siedz­i­bie WIEA;
 • Cer­ty­fikat potwierdza­jący współpracę z WIEA;
 • Możli­wość ekspozy­cji na tere­nie WIEA mate­ri­ałów reklam­owych (rodzaj mate­ri­ałów i ter­min do uzgodnienia);
 • Zaprosze­nie na wydarzenia i imprezy, których orga­ni­za­torem jest WIEA;
 • Możli­wość bezpłat­nego orga­ni­zowa­nia na tere­nie WIEA akcji rekru­ta­cyjnych i promocyjnych;
 • Prawo posługi­wa­nia się sta­tusem Part­nera w kon­tak­tach z medi­ami oraz w Internecie.

Trans­fer wiedzy

 • Dar­mowe szkole­ni­ach dla pra­cown­ików w ramach pro­jek­tów finan­sowanych z EFS;
 • Tworze­nie szkoleń dos­tosowanych do potrzeb przedsiębiorstw;
 • Wyko­nanie prac badawczo-​rozwojowych przez pra­cown­ików naukowych WIEA;
 • Wykon­aw­stwo ekspertyz;
 • Staże pra­cown­ików przed­siębiorstw na WIEA i naukow­ców w firmach;
 • Wspólne aplikowanie o fun­dusze na pro­jekty badaw­cze i szkoleniowe.