Aktu­al­ności

Umowa o współpracy z IHP

Dziś w Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego została pod­pisana umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik z siedz­ibą we Frank­fur­cie nad Odrą. Umowę pod­pisali: Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego — prof. Tadeusz Kuczyński oraz Pro­fe­sor Bernd Tillack – dyrek­tor naukowy IHP.

IHP GmbH – Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik to insty­tut naukowo – badaw­czy prowadzący prace badaw­cze i roz­wo­jowe w zakre­sie sys­temów elek­tron­icznych opar­tych na tech­nologii krze­mowej, układach wysok­iej częs­totli­wości oraz tech­nolo­giach na potrzeby komu­nikacji bezprze­wodowej i sze­rokopas­mowej. Pri­o­ry­tetem Insty­tutu są bada­nia, których wyniki zna­jdą swoje zas­tosowanie m.in. w teleko­mu­nikacji, w prze­myśle półprze­wod­nikowym, moto­ryza­cji, w prze­myśle lot­niczym, telem­e­dy­cynie i automatyce. IHP pełni również rolę cen­trum doskon­ałości w zakre­sie tech­nologii półprze­wod­nikowych opar­tych na krzemie i ger­manie. Insty­tut uczest­niczy w real­iza­cji wielu pro­jek­tów badaw­czych — europe­js­kich, między­nar­o­dowych i kra­jowych. Współpracuje z uczel­ni­ami kra­jowymi i zagranicznymi. IHP pełni też ważną rolę łącznika między środowiskiem aka­demickim a prze­mysłem. Szczegól­nie ważne w tej współpracy są tzw. „Joint Labs” („wspólne lab­o­ra­to­ria”) twor­zone zarówno z uni­w­er­syte­tami i wyższymi szkołami tech­nicznym regionu Berlin-​Brandenburg jak też z uczel­ni­ami zagranicznymi, np. z Politech­niką Poznańską.

Wstępne ustal­e­nia doty­czące współpracy pomiędzy IHP i UZ dotyczą:

  • prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych w zakre­sie bezprze­wodowych sieci sensorowych,
  • współpracy w zakre­sie dydak­tyki, w tym m.in. prowadzenia wykładów i ćwiczeń lab­o­ra­to­ryjnych przez pra­cown­ików naukowych IHP na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ z wyko­rzys­taniem bazy sprzę­towej IHP,
  • możli­wości prak­tyk w IHP dla stu­den­tów UZ,
  • możli­wości real­iza­cji prac inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich przez stu­den­tów UZ pod wspólną opieką pra­cown­ików naukowych UZ i IHP.

Warto pod­kreślić, iż IHP jest kole­jną insty­tucją dzi­ała­jącą w obszarze nowoczes­nych tech­nologii, która pode­j­muje współpracę z Wydzi­ałem, Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA) UZ oraz dzi­ała­ją­cym w jego struk­turze Insty­tutem Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (IMEI). Tylko w ciągu ostat­nich dwóch lat współpracę pod­jęły firmy: ASTEC Sp. z o.o., ASTOR Sp. z o.o., LUG Light Fac­tory Sp. z o.o., Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., Max­Elek­tronik S.A, Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Monster&Devices Sp. z o.o., Nord Drive Sys­tems Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Sidus Novum Sp. z o.o. Nato­mi­ast współpracę zin­ten­sy­fikowały wielo­letni part­nerzy IMEI i WIEA: Lumel S.A., ADB Pol­ska Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o. Wśród przykładów współpracy w obszarze dydak­ty­cznym można wymienić: utworze­nie Stu­denckiego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej pod patronatem firmy Lumel S.A., utworze­nie akademii: Meta­Pack IT Acad­emy, Akademii ADB oraz Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Warto wspom­nieć, iż w samym tylko 2015 r. firmy Meta­Pack Poland Sp. z o.o. oraz ADB Pol­ska Sp. z o.o. ufun­dowały dwa nowoczesne lab­o­ra­to­ria dydak­ty­czne wyko­rzysty­wane na kierunk­ach studiów Biznes Elek­tron­iczny i Infor­matyka. Przed­siębiorstwa angażują się również w dzi­ała­nia pro­mo­cyjne, ofer­ują prak­tyki oraz orga­nizują wys­tawy najnowszych tech­nologii przez siebie ofer­owanych. Współpraca z przed­siębiorstwami odbywa się również na płaszczyźnie naukowej i badawczo-​rozwojowej.

Dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ

Dyrek­tor Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Informatyki

Wykłady i pokazy firm pod­czas Dnia Otwartego WIEA

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wykłady oraz pokazy prowad­zone przez pra­cown­ików firm współpracu­ją­cych z naszym Wydzi­ałem a prezen­towane w ramach Dnia Otwartego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ w dniu 23 lutego 2016r.:
• Per­cep­tus — innowa­cyjne tech­nolo­gie w bez­pieczeńst­wie IT. — J. Staroś­cic Per­cep­tus Sp. z o.o., godz. 9:3010:00, sala 115, bud A-​2.
• Cloud, Ana­lyt­ics, Mobile, Secu­rity, Social and Cog­ni­tive Com­put­ing by IBM. — J. Jack­owiak IBM Pol­ska Sp. z o. o., godz. 10:0010:30, sala 115, bud A-​2.
• Jak będziemy oglą­dać TV w 2025r. — W. Doganowski ADB Pol­ska Sp. z o.o., godz. 10:3011:00, sala 115, bud A-​2.
• Jak niewidoczne sys­temy IT ksz­tał­tują rynek com­merce?, P. Przy­była Meta­Pack Poland Sp. z o.o., dr inż. A. Pławiak-​Mowna, mgr inż. P.Witczak WIEA UZ, godz. 9:0014:00, sala 211, bud A-​2.
• Prace stu­den­tów z warsz­tatów Akademii ADB oraz pokaz pro­duk­tów firmy ADB, Sz. Traw­iński, S. Koszela, ADB Pol­ska Sp. z o.o., dr inż. A. Popławski WIEA UZ, godz. 9:0014:00, sala 502, bud A-​2.
• Pokazy firm: Lumel S.A, Tespol Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o, Mon­ster & Devices, ADB Pol­ska Sp. z o.o., godz. 9:0014:00, holl przed salą 115, bud A-​2.


Dzień Otwarty na WIEA

Zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze w dniu 23 lutego 2016r. w godz­i­nach 9.0014.00. Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. Na szczególną uwagę zasługują wykłady prowad­zone przez przed­staw­icieli wiodą­cych firm z obszaru Infor­matyki i Biz­nesu Elek­tron­icznego tj. Per­cep­tus Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o. oraz ADB Pol­ska Sp. z o.o. współpracu­ją­cych z naszym Wydzi­ałem. Pon­adto, można będzie zobaczyć pokazy pro­duk­tów i tech­nologii ofer­owanych przez firmy: Lumel S.A., Tespol Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Mon­ster & Devices Sp. z o.o. oraz wziąć udział w pokazach w lab­o­ra­to­ri­ach dydak­ty­cznych ufun­dowanych przez firmy Meta­Pack Poland Sp. z o.o. oraz ADB Pol­ska Sp. z o.o. Dodatkową, atrakcją jest możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Dodatkowe infor­ma­cje udziela oraz zgłoszenia przyj­muje:
dr inż. Marek Saw­er­wain,
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.,
tel.: 683282321

Spotkanie Zielona Góra Java User Group

1 lutego 2016 r. o godz. 18.00, w sali 115, w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się spotkanie zielonogórskiej Java User Group. Weźmie w nim udział ok. 120 pro­gramistów. Spotkanie jest orga­ni­zowane przez Zielona Góra JUG we współpracy z firmą Cink​ciarz​.pl oraz Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Wykłady poprowadzą Łukasz Szy­dło i Sła­womir Sobótka, tren­erzy z firmy Bot­tega IT Solutions.

Tem­atem poniedzi­ałkowego spotka­nia będą Con­tin­u­ous Deliv­ery i Domain Dri­ven Design. Con­tin­u­ous Deliv­ery jest coraz częściej stosowaną prak­tyką w nowoczes­nych pro­jek­tach infor­maty­cznych, gdzie zespoły pro­duku­jące opro­gramowanie dostar­czają kole­jne sta­bilne wer­sje pro­gramów w krót­kich cyk­lach wytwór­czych. Domain Dri­ven Design jest pode­jś­ciem do tworzenia opro­gramowa­nia, które umożli­wia zespołom na zarządzanie, budowanie i utrzymy­wanie złożonych pro­gramów przez­nac­zonych dla dedykowanych domen problemowych.

Zielona Góra JUG to grupa sku­pi­a­jąca zielonogórs­kich pasjonatów Javy, i nie tylko, która spo­tyka się raz w miesiącu, żeby dzielić się wiedzą, posłuchać nowinek i podyskutować.

Szczegóły wydarzenia: http://​jug​.zgora​.pl/​b​l​o​g​/​2016​/​01​/​25​/​c​d​-​a​r​c​h​i​t​e​k​t​u​r​a​-​i​-​p​r​a​k​t​y​k​a​/