Aktu­al­ności

Zakończe­nie II edy­cji Meta­Pack Sum­mer Acad­emy

W dni­ach 429 lipca 2016r w siedz­i­bie firmy Meta­Pack odbył się czteroty­god­niowy staż stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Stu­denci pra­cow­ali w zes­pole devel­op­er­skim z wyko­rzys­taniem metodologii SCRUM. Poz­nali wzorce pro­jek­towe, sposoby tworzenia ser­wisów sieciowych, metody wyda­jnego dostępu do danych, mech­a­nizmy testowa­nia kodu z wyko­rzys­taniem SoupUI jak i usług sieciowych oraz wyko­rzys­tanie sys­temu kon­troli wer­sji Team Foun­da­tion Server. Miło nam poin­for­mować, iż 7 stu­den­tów WIEA otrzy­mało propozy­cję dal­szej współpracy i łączenia studiów z pracą zawodową.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!

Wyko­rzys­tanie innowa­cyjnych tech­nologii infor­maty­cznych

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty dok­sz­tał­ca­ją­cych studiów pody­plo­mowych „Tech­nolo­gie Infor­maty­czne”. Te dwuse­mes­tralne stu­dia adresowane są głównie do są głównie do grona pra­cown­ików firm infor­maty­cznych, firm biz­nesu elek­tron­icznego, nauczy­cieli oraz pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, którzy są zain­tere­sowani pod­niesie­niem swo­jej wiedzy teo­re­ty­cznej oraz umiejęt­ności prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia innowa­cyjnych tech­nologii infor­maty­cznych.

Rekru­tacja na stu­dia pody­plo­mowe trwa do 15-​go wrześ­nia 2016 r.

Szczegółowe infor­ma­cje:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​s​t​u​d​i​a​-​p​o​d​y​p​l​o​m​o​w​e​/​p​o​d​y​p​-​t​e​c​h​n​-​i​n​f​o​r​m​a​t​y​c​z​n​e

Fes­ti­wal Nauki na WIEA

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do udzi­ału w pokazach i wykładach pop­u­larnonaukowych orga­ni­zowanych na Wydziale w ramach Fes­ti­walu Nauki w dniu 13 czer­wca 2016 r. Ze względu na ogranic­zoną pojem­ność sal lab­o­ra­to­ryjnych, w których odby­wają się pokazy prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zor­ga­ni­zowanych grup zwiedza­ją­cych liczą­cych powyżej 15 osób do wydzi­ałowego Koor­dy­na­tora Fes­ti­walu Nauki, dr inż. Woj­ciecha Zająca:

Email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. (prefer­owana forma kon­taktu)
Tel.: 68 328 2227, 68 328 2513

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Program Festiwalu Nauki na WIEA 2016.pdf)Pro­gram Fes­ti­walu Nauki na WIEA 2016.pdf[ ]173 kB

I edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy już za nami

Dnia 11 maja 2016r. odbyły się ostat­nie zaję­cia I edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Uczest­nicy otrzy­mali pamiątkowe cer­ty­fikaty oraz zostały wylosowane atrak­cyjne zestawy upominkowe. I edy­cja to cykl 7 wykładów i warsz­tatów prak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanych przez Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wraz z firmą Per­cep­tus sp. z o. o., prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich, zdobyli cenną wiedzę z zakresu sze­roko rozu­mi­anego bez­pieczeństwa IT oraz cyber bez­pieczeństwa, doty­czącą m. in. zagad­nień Infra­struk­tury Klucza Pub­licznego, urządzeń HSM (sprzę­towych szyfratorów danych), a dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać także najnowsze rozwiąza­nia tech­no­log­iczne w branży IT Secu­rity. W trak­cie warsz­tatów prak­ty­cznych prowad­zonych w pra­cow­n­i­ach wydzi­ałowych oraz w siedz­i­bie Lab­o­ra­to­rium Bez­pieczeństwa Danych w IT spółki Per­cep­tus, mogli m. in. oso­biś­cie skon­fig­urować plat­formę Uti­maco Secu­rity Ser­wer. Nagrodą spec­jalną dla najak­ty­wniejszych uczest­ników akademii był wyjazd na szkole­nie net­work­ing do fab­ryki firmy Dell w Łodzi.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!