Aktu­al­ności

Otwar­cie Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych

W dniu 8 czer­wca 2015 roku odbyło się na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ otwar­cie nowego Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych pod patronatem firmy ADB Pol­ska Sp. z o.o. Ze strony UZ otwar­cia dokon­ali Prorek­tor ds. Roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ oraz Dziekan Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji, dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ., zaś ze strony firmy ADB Wiceprezes Zarządu ADB i Dyrek­tor HR Adam Biniszkiewicz.

Czy­taj więcej…

Otwar­cie lab­o­ra­to­rium pod patronatem ADB

Zapraszamy na uroczys­tość otwar­cia Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych objętego patronatem firmy ADB Sp. z o.o., która odbędzie się w sali 502 A-​2 w siedz­i­bie WEIT przy ul. Szafrana 2, w dniu 8 czer­wca 2015 roku o godzinie 11.00.

Pyta­nia prosimy kierować na adres:
dr inż. Anna Pławiak-​Mowna: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.,
dr inż. Andrzej Popławski: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Program.pdf)Pro­gram[ ]90 kB

Meta­Pack IT Acad­emy

Zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do udzi­ału w uroczystym pod­sumowa­niu funkcjonowa­nia Meta­Pack IT Acad­emy na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ w roku aka­demickim 2014/​2015. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2015, godz. 13:15, ul. Szafrana 2, bud. A-​2, sala 315.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Podsumowanie_MetaPack_IT_Academy.pdf)Agenda spotka­nia [ ]635 kB

WEIT naw­iązał współpracę z Per­cep­tus S.A.

W dniu 9.04.2015r. pod­czas kon­fer­encji „Otwier­amy się na bez­pieczeństwo” pod­pisano list inten­cyjny inau­gu­ru­jący współpracę pomiędzy Wydzi­ałem Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji a Cen­trum Badawczo-​Rozowojowym Per­cep­tus S.A. dzi­ała­ją­cym w Parku Naukowo-​Technologicznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie.

Zapraszamy do obe­jrzenia reportażu!

Czy­taj więcej…