Aktu­al­ności

Warsz­taty COM­SOL Mul­ti­physics 5.1 na WIEA

Przekonaj się, jak łatwo można przeprowadzać symu­lacje złożonych zadań fizy­cznych i poz­naj nowe tech­nolo­gie COM­SOL Mul­ti­physics Appli­ca­tion Builder i COM­SOL Server! Warsz­taty kierują się do wszys­t­kich osób prag­ną­cych zapoz­nać się z opro­gramowaniem COM­SOL Mul­ti­physics i uzyskać przegląd możli­wych zas­tosowań lub do doświad­c­zonych użytkown­ików, zain­tere­sowanymi nowymi funkc­jami COM­SOL Mul­ti­physics 5.1. Prezen­towany Appli­ca­tion Builder umożli­wia budowę aplikacji na pod­stawie stwor­zonych wcześniej mod­eli. Dzięki zmyśl­nie zapro­jek­towanemu i intu­icyjnemu środowisku, użytkownik ma możli­wość szy­bkiego udostęp­nienia wyspec­jal­i­zowanej aplikacji oso­bie zain­tere­sowanej, niema­jącej dostępu do pro­gramu lub nieposi­ada­jącej spec­jal­isty­cznej wiedzy w zakre­sie mod­e­lowa­nia. Wypróbuj i pogłęb nabyte umiejęt­ności za pomocą bezpłat­nej czter­nas­tod­niowej wer­sji prób­nej, którą otrzy­masz poprzez rejes­trację na warsztaty!

Miejsce warsz­tatów:

Uni­w­er­sytet Zielonogórski
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Teleko­mu­nikacji
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65516 Zielona Góra
Sala 6A, bud. A-​2

Rejes­tracja: http://​www​.com​sol​.com/​e​v​e​n​t​s​/​i​d​/​54891

Serdecznie zapraszamy!

MAN Truck & Bus Pol­ska przekazuje model ciąg­nika siodłowego MAN TGX dla WIEA

W dniu 24.09. br. w siedz­i­bie MAN Truck & Bus Pol­ska w Wol­icy miało miejsce przekazanie mod­elu ciąg­nika siodłowego MAN TGX wraz z trzyosiową naczepą do prze­wozu kon­tenerów dla Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Pojazd został przekazany na ręce Prodziekana ds. Roz­woju WIEA dr hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ. przez Prezesa Zarządu MAN Truck & Bus Pol­ska, Pio­tra Stańskiego.
Przekazy­wany zestaw jest wierną kopią trzyosiowego ciąg­nika siodłowego MAN TGX w skali 1:20. Pojazd wyposażony jest w trój­biegową skrzynię biegów, dwa mech­a­nizmy różni­cowe, kom­pletne oświ­etle­nie zewnętrzne, automaty­czne pod­nosze­nie i opuszczanie pod­pór w naczepie oraz mech­a­nizm zap­ina­nia i odpina­nia naczepy. W mod­elu tym brakuje układu umożli­wia­jącego zdalne sterowanie zestawem, który zapro­jek­tują i wykon­ają stu­denci WIEA Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
„Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć Uni­w­er­sytet Zielonogórski i oddać stu­den­tom do użytku model ciężarówki MAN TGX. To niecodzi­enna sytu­acja, ponieważ zwykle przekazu­jemy nieco więk­sze ciężarówki naszym klien­tom. Jako absol­went Politech­niki jestem świadomy jak ważne dla stu­den­tów są zaję­cia prak­ty­czne i nowoczesne pomoce naukowe. Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył stu­den­tom i wykład­ow­com.” powiedział Piotr Stański.
Przekazany przez MAN Truck & Bus Pol­ska model będzie wyko­rzys­tany do prowadzenia dydak­tyki w formie pro­jek­tów, prac prze­jś­ciowych oraz dyplo­mowych, badań naukowych związanych z algo­ryt­mami sterowa­nia, dynam­icznej rekon­fig­u­racji sieci bezprze­wodowych, bezprze­wodowego przesyła­nia i przetwarza­nia obrazu oraz różnych akcji pro­mo­cyjnych Wydzi­ału i Uni­w­er­sytetu.
Przekazanie mod­elu dla Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego potwierdza, że firma MAN angażuje się w dzi­ała­nia z zakresu CSR. Doty­czą one zarówno edukacji (np. współpraca z Tech­nikum Samo­chodowym w Warsza­wie, akcja eduka­cyjna dla dzieci uczęszcza­ją­cych do szkół pod­sta­wowych „Bez­pieczna Szkoła przy Drodze”) jak i ochrony środowiska (np. uru­chomie­nie w czer­wcu br bloków ener­gety­cznych w fab­ryce MAN Bus w Starachowicach).

Zmi­ana nazwy Wydzi­ału

Infor­mu­jemy, iż od wrześ­nia 2015r. zmi­anie uległa nazwa Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji (WEIT) na Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA). W skład WIEA wchodzą: Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych, Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej, Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Pon­adto, zmi­anie uległ adres kore­spon­den­cyjny na: ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65516 Zielona Góra.

Akademia Bez­pieczeństwa w Sieci – WIEA UZ wspiera dzi­ała­nia Gim­nazjum nr 3

Pro­jekt Akademia Bez­pieczeństwa w Sieci jest adresowany do uczniów Gim­nazjum nr 3 w Zielonej Górze i ich rodz­iców. Polega na przeprowadze­niu warsz­tatów i prelekcji uświadami­a­ją­cych o zagroże­ni­ach płyną­cych z sieci i wskaza­niu dzi­ałań w zakre­sie bez­piecznego stosowa­nia nowoczes­nych tech­nologii IT i Inter­netu. Zaję­cia zostaną przeprowad­zone w pra­cow­n­i­ach Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz Gim­nazjum. W pro­jek­cie weźmie udział ponad 100 uczest­ników. Uczest­nicy opracują mate­ri­ały infor­ma­cyjne, m.in.: prezen­tacje, filmy, ulotki, plakaty oraz kalen­darze tematyczne.

Pro­jekt Akademia Bez­pieczeństwa w Sieci real­i­zowany jest w ramach pro­gramu Bez­piecznie Tu i Tam Fun­dacji Orange.

O szczegółach z real­iza­cji pro­jektu będziemy infor­mować wkrótce !