Aktu­al­ności

Okrę­gowy etap XLII Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej

W dniu 12.01.16r w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się okrę­gowy etap XLII Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej (OWT) orga­ni­zowanej przez Naczelną Orga­ni­za­cję Tech­niczną Fed­er­ację Sto­warzyszeń Naukowo-​Technicznych. OWT jest olimpiadą inter­dyscy­pli­narną, przez­nac­zoną dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, roz­gry­waną w dwóch gru­pach tem­aty­cznych: elektryczno-​elektronicznej i mechaniczno-​budowlanej.

OWT zal­icza się do 5 najwięk­szych olimpiad pod wzglę­dem ilości uczest­ników biorą­cych udział w zawodach I stop­nia. Przez kilka ostat­nich lat ich liczba przekracza 10 tysięcy zawod­ników. Liczba szkół, które uczest­niczą w Olimpiadzie wynosi ponad 500. Do zawodów II stop­nia kwal­i­fikuje się około 1000 zawod­ników z blisko 200 szkół, a w zawodach III stop­nia (finałowych), bierze udział około 50 final­istów, z czego wielu zostaje lau­re­atami OWT. Lubuski — II etap konkursu odbył się pod opieką mery­to­ryczną prof. dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego — prorek­tora ds. roz­woju Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i za razem prze­wod­niczącego Lubuskiego Komitetu Okrę­gowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Lau­reaci i final­iści Olimpiady mają prawo do zwol­nienia z etapu pisem­nego egza­minu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obow­iązują jest co roku pub­likowany przez Cen­tralną Komisję Egzaminacyjną.

Otwar­cie lab­o­ra­to­rium na kierunku Biznes Elek­tron­iczny

W dniu 10 grud­nia 2015r. firma Meta­Pack Poland, zielonogórski dostawca rozwiązań do zarządza­nia pro­ce­sem wysyłki dla wiodą­cych przed­siębiorstw hand­lowych z branży E-​Commerce otworzyła na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego nowoczesne Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biz­ne­sowej. Warto pod­kreślić, iż założy­ciele firmy Meta­Pack Poland są absol­wen­tami Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, a blisko 90% całej kadry Meta­Pack wiedzę zdoby­wało na zielonogórskiej uczelni.

Firma Meta­Pack Poland zawsze brała czynny udział w różnych przed­sięwz­ię­ci­ach orga­ni­zowanych przez Uni­w­er­sytet, jed­nak w październiku 2014 roku współpraca się zacieśniła i nabrała tempa. Efek­tem współpracy jest Meta­Pack IT Acad­emy — glob­alny pro­gram eduka­cyjny skierowany do stu­den­tów, dla których świat infor­matyki i najnowszych tech­nologii pozostaje wciąż nieod­kryty, nieodgad­niony, świat, który jest pełen wyzwań i nowych możli­wości. Meta­Pack IT Acad­emy to cykl połąc­zonych ze sobą wykładów i warsz­tatów, prowad­zonych przez doświad­c­zonych spec­jal­istów Meta­Pack, których tem­atyka sku­pia się na tech­nolo­giach .NET i wyko­rzys­ta­niu ich w fir­mie Meta­Pack. Pod­czas zajęć porus­zone zostały tematy:

  • Pro­gramista, tech­nolo­gie, eCommerce
  • Planowanie i real­iza­cja zadań w zes­pole Scrum (TFS 2013/​VS2013)
  • Budowa i testowanie aplikacji na plat­formie ASP​.NET MVC
  • Devel­oper wybiera się do SPA

W zaję­ci­ach uczest­niczyło ok. 30 stu­den­tów, którzy zain­spirowani przez spec­jal­istów Meta­Pack, chcieli kon­tyn­uować dal­sza naukę. W odpowiedzi na oczeki­wa­nia ambit­nych i żąd­nych wiedzy stu­den­tów zor­ga­ni­zowano Meta­Pack Sum­mer Acad­emy – 4 tygod­niowy pro­gram stażowy, pod­czas którego stażyści nauczyli się 12 wzor­ców pro­jek­towych, poz­nali pracę w zes­pole devel­op­er­skim w Meta­Pack, zobaczyli jak funkcjonuje „od środka” orga­ni­za­cja międzynarodowa.

Firma Meta­Pack Poland jest też part­nerem uru­chomionego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ od października 2015r. prak­ty­cznego kierunku studiów Biznes Elek­tron­iczny, na którym aktu­al­nie studi­uje prawie 50 stu­den­tów.

Tak dobry odbiór Meta­Pack IT Acad­emy był kole­jnym impulsem do roz­woju współpracy z Uni­w­er­sytetem, czego efek­tem jest otwar­cie nowoczes­nego Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biz­ne­sowej pod patronatem firmy Meta­Pack Poland, dzięki któremu stu­denci kierunków Biznes Elek­tron­iczny i Infor­matyka zdobędą prak­ty­czny poziom wiedzy i umiejęt­ności, które później będą mogli wyko­rzys­tać, jako przyszła kadra pra­cown­icza branży IT. Dzięki udostęp­nie­niu na kom­put­er­ach w lab­o­ra­to­rium aplikacji sys­temu Meta­Pack, stu­denci dodatkowo będą mieli szansę zapoz­nać się z opro­gramowaniem wyt­warzanym przez zielonogórską firmę.

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii zdjęć wyko­nanych przez K. Adamczewskiego:

Oraz repor­tażu:

Wszys­tkim osobom uczest­niczą­cym w otwar­ciu lab­o­ra­to­rium serdecznie dziękujemy !

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

Lumel Day

2 grud­nia 2015 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbyło się spotkanie z firmą LUMEL S.A. pod nazwą „Lumel Day”, zor­ga­ni­zowane przez władze dziekańskie WIEA oraz Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. W spotka­niu uczest­niczyli stu­denci i pra­cown­icy uczelni, a także zaproszeni goś­cie, w tym m.in. byli wielo­let­nimi pra­cown­icy firmy Lumel. Przed spotkaniem „Lumel Day” została zor­ga­ni­zowana w budynku WIEA wys­tawa pro­duk­tów firmy Lumel. Pod­czas spotka­nia odbyły się cztery prelekcje pra­cown­ików firmy Lumel doty­czące dzi­ałal­ności firmy. W koń­cowej części spotka­nia został rozstrzyg­nięty konkurs wiedzy o Lumelu, który był adresowany do stu­den­tów. Prezes firmy Dinesh Musalekar wręczył 5 lau­re­atom konkursu upominki firmowe.

fot. K. Adamczewski

Nagroda dla firmy Meta­Pack Poland

Pod­czas inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2015/​2016 Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ uhonorował firmę Meta­Pack Poland Sp. z o.o. nagrodą za akty­wne wspieranie roz­woju zawodowego stu­den­tów. Warto przy­pom­nieć, iż w roku aka­demickim 2014/​2015 na WIEA zain­au­gurowano funkcjonowanie Meta­Pack IT Acad­emy w ramach, której odby­wały się wykłady i warsz­taty z zakresu infor­matyki i e-​commerce prowad­zone przez spec­jal­istów z firmy Meta­Pack Poland Sp. z o.o. W poprzed­nich lat­ach podobną nagrodę otrzy­mały: IBM Pol­ska Sp. z o.o., UKE, Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., REC Pol­ska Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., ADB Pol­ska Sp. z o.o., Lumel S.A.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

fot. K. Adamczewski