Aktualności

W dni­ach 4 i 5 czer­wca 2017 roku odbył się kole­jny Fes­ti­wal Nauki na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Tegoroczna kon­cepcja zakładała, że w drugi dzień fes­ti­walu goś­cie zapoz­nają się z ofertą przy­go­towaną na poszczegól­nych wydzi­ałach.
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odwiedz­iło ponad czterystu gości. Przed­szko­laki, uczniowie szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z dużym zain­tere­sowaniem uczest­niczyli w 18 pokazach przy­go­towanych przez pra­cown­ików naukowo-​dydaktycznych naszego wydzi­ału. Różnorod­ność treści i form zajęć spraw­iły, że każdy znalazł dla siebie coś interesującego.

Przy­go­towane pokazy miały różne charak­tery, w więk­szości w formie inter­ak­ty­wnych warsz­tatów. Kierowane były do różnych grup odbior­ców. Najwięk­szym powodze­niem cieszyły się pokazy: „Roboty i sterown­iki w pro­ce­sie prze­mysłowym”, prowad­zony przez dr inż. Pawła Majdzika, „Bezprze­wodowe sieci sen­sorowe w nauce i zabawie”, prowad­zonego przez dr inż. Pio­tra Powroźnika, „Sterowanie ciężarówką na pod­stawie obrazu z kamery”, prowad­zonego przez dr inż. Elż­bi­etę Kawecką i dr inż. Pio­tra Mroza oraz „Współczesne metody real­iza­cji brył przestrzen­nych”, prowad­zonego przez dr inż. Grze­gorza Andrze­jew­skiego i dr inż. Kamila Mielcarka.

Starsi uczest­niczy Fes­ti­walu intere­sowali się zagad­nieni­ami nowoczes­nej infor­matyki oraz automatyką prze­mysłową. Uczest­niczyli oni w pokazach: „Rzeczy­wis­tość jest tylko iluzją? – Nowoczesne tech­niki AR i VR w reklamie” dr inż. Andrzeja Cza­jkowskiego, „Wirtu­al­iza­cja sys­temów oper­a­cyjnych” dr inż. Błażeja Cichego, „Gry kom­put­erowe - Na początku było tylko 2D” prezen­towanym przez dr inż. Marka Saw­er­waina, „Google Ana­lyt­ics — Jak zostać inter­ne­towym wróżbitą” dr inż. Prze­mysława Jacewicza, „Cyfrowa Ciem­nia” dr inż. Łukasza Hład­owskiego, „Nowoczesne sys­temy kontrolno-​sterujące” prezen­towanym przez stu­den­tów koła naukowego O2UZ, „Pogadaj z robotem”, jaki prowadził dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ oraz „Sterown­iki PLC — świat prze­mysłu 4.0″ prezen­towany przez dr inż. Mał­gorzatę Kołopieńczyk.

Zain­tere­sowanie wzbudzały również pokazy: „Skąd wziąć aktu­alny czas — syn­chro­niza­cja zegara elek­tron­icznego z wzorcem czasu” dr inż. Mirosława Kozioła, „Inteligentne zarządzanie energią SMART-​domu” dr inż. Grze­gorza Bazy­dło, „Świat dźwięku cyfrowego” dr hab. inż. Krzysztofa Soza­ńskiego, „Bez­pieczeństwo w polu elek­tro­mag­ne­ty­cznym” dr inż. Pio­tra Leżyńskiego, „Wyład­owa­nia elek­tryczne” dr inż. Sła­womira Pio­ntka oraz „Oszczędzanie energii elek­trycznej bez wyrzeczeń – tech­nolo­gie i cieka­wostki” mgr inż. Szy­mona Wermińskiego.

Goś­cie Fes­ti­walu Nauki 2017 opuszcza­jący wydział żywili nadzieję na ponowne spotkanie z nauką w przyszłym roku.

dr inż. Piotr Mróz