Aktualności

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas dnia otwartych drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 10 wrześ­nia 2016 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w dniu otwartych drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym br. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP.

Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów, kierunk­ach badań. Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, którego celem było wprowadze­nie do świata bezprze­wodowych sieci sen­sorowych na przykładzie robotów mobil­nych. Pon­adto pod­czas pokazu przed­staw­ione zostały możli­wości zas­tosowa­nia bezprze­wodowych sieci sen­sorowych w nad­chodzą­cym świecie Inter­netu Rzeczy. Z kolei dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. Zwiedza­jący stoisko mieli zapewniony pełny kon­takt z prowadzą­cymi pokazy również w języku niemieckim, dzięki pomocy p. Adri­anny Brosławskiej, stu­dentce IV roku studiów stacjonarnych WIEA.

Stoisko UZ cieszyło się dużym zain­tere­sowaniem osób, zarówno z Frank­furtu jak i ze Słu­bic, odwiedza­ją­cych w tym dniu siedz­ibę IHP. UZ otrzy­mał już zaprosze­nie na kole­jny dzień otwartych drzwi orga­ni­zowany przez IHP w 2017 roku.