Aktualności

Pod­czas inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2016/​2017 Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ uhonorował firmę Per­cep­tus sp. z o. o. nagrodą za akty­wne wspieranie roz­woju zawodowego stu­den­tów. Warto przy­pom­nieć, iż w roku aka­demickim 2015/​2016 na WIEA zain­au­gurowano funkcjonowanie Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy w ramach, której odby­wały się wykłady i warsz­taty z zakresu infor­matyki i bez­pieczeństwa IT prowad­zone przez spec­jal­istów z firmy Per­cep­tus sp. z o. o. oraz part­nerów firmy. W poprzed­nich lat­ach podobną nagrodę otrzy­mały: IBM Pol­ska Sp. z o.o., UKE, Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., REC Pol­ska Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., ADB Pol­ska Sp. z o.o., Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o..

Serdecznie grat­u­lu­jemy!