Aktualności

Cink​ciarz​.pl zacieś­nia współpracę z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Spółka chce przekazać stu­den­tom nie tylko sprzęt do pracy oraz zapewnić miejsce do odby­wa­nia prak­tyk, ale także podzielić się cen­nym doświadczeniem.

Cink​ciarz​.pl od wielu miesięcy akty­wnie współpracuje z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Przy udziale Geek Club, orga­ni­za­cji sku­pi­a­jącej miłośników pro­gramowa­nia, zor­ga­ni­zowano już szereg atrak­cyjnych wydarzeń. W ub. roku aka­demickim niemal 200 osób spotkało się na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim, by wspól­nie oglą­dać na żywo trans­misję z kon­fer­encji Google I/​O. Z kolei ponad 100 pasjonatów nowych tech­nologii obe­jrzało na uczelni kon­fer­encję Face­book F8. Dzięki współpracy WIEA UZ z firmą Cink​ciarz​.pl, orga­ni­za­torom udało się włączyć Zieloną Górę do grona 30 miast z całego świata, w których umożli­wiono udział on-​line w tym wydarze­niu. To nie koniec wspól­nych dzi­ałań. Cink​ciarz​.pl wraz z reprezen­tan­tami WIEA będzie orga­ni­zował kole­jne tego typu spotka­nia, m.in. dla osób sku­pi­onych wokół Geek Club i JUG.

Zgod­nie z założe­ni­ami nowego pro­jektu, reprezen­tanci firmy rozwiną współpracę także w zakre­sie dydak­tyki i zajęć prak­ty­cznych. W ramach zakładanych dzi­ałań poprowadzą wykłady na kierunk­ach “infor­matyka” oraz “biznes elek­tron­iczny”. — Zależy nam, aby stu­denci mieli sty­czność nie tylko z teorią aka­demicką, ale także rozwiązy­wali zagad­nienia inżynier­skie, które wys­tępują w fir­mie np. na poziomie pro­jek­towa­nia i roz­woju opro­gramowa­nia — zapowiada Piotr Kiciński, wiceprezes Cink​ciarz​.pl.

Cink​ciarz​.pl poprowadzi nie tylko szereg wykładów, ale również, na późniejszym etapie współpracy, niewyk­luc­zona jest real­iza­cja zajęć lab­o­ra­to­ryjnych w mniejszych gru­pach. Współpraca będzie się także odby­wała w obszarze dzi­ałal­ności kół naukowych. Spółka jest gotowa do przekaza­nia sprzętu na potrzeby zajęć prak­ty­cznych. Firma wyposaży stanowiska umożli­wia­jące pro­jek­towanie aplikacji na urządzenia mobilne. Zostaną przy­go­towane stanowiska dewelop­er­skie, zaopa­tr­zone m.in. w kom­put­ery, tablety, smart­fony i smartwatche.

Poza przekazaniem sprzętu spółka odd­eleguje również doświad­c­zonych pra­cown­ików, którzy będą wspier­ali stu­den­tów w trak­cie real­iza­cji pro­jek­tów. Udział firmy w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów zapewnią senior devel­op­erzy i project man­agerowie. Tem­atyka zajęć będzie inspirowana rzeczy­wistymi potrze­bami przedsiębiorstwa.

- Głos prak­tyka, spec­jal­isty z dużej firmy zaj­mu­jącej się na co dzień wdrażaniem konkret­nych rozwiązań, jest dla stu­denta moty­wu­jący. Stu­dent uzyskuje dzięki takiej inter­akcji głęb­szą świado­mość, że teorie, których uczy się na zaję­ci­ach, są zas­tosowywane w prak­tyce. A przykłady, warto powiedzieć to szcz­erze, są najlep­szą formą naucza­nia — tłu­maczy prof. Marcin Mru­gal­ski, dziekan WIEA.

Spółka otworzyła także pro­gram prak­tyk stu­denc­kich. Tylko pod­czas kończącego się okresu let­niego, kilku­nastu stu­den­tów zdobyło doświad­cze­nie w dziale IT. Mieli okazję wziąć udział w pra­cach związanych z testowaniem i roz­wo­jem opro­gramowa­nia. Więk­szość z nich przedłużyła staż, pod­pisu­jąc umowy dos­tosowane do ich możli­wości cza­sowych. Kole­jni prak­tykanci już wkrótce dołączą do zespołu. — Dzięki tej współpracy stu­denci zwięk­szają swoje szanse na znalezie­nie atrak­cyjnego zatrud­nienia nie tylko po zakończe­niu studiów, ale także już w trak­cie ich trwa­nia. Wielu aktu­al­nych pra­cown­ików spółki Cink​ciarz​.pl to absol­wenci wydzi­ału WIEAdodaje Piotr Kiciński.

Spółka Cink​ciarz​.pl to jedna z najszy­b­ciej rozwi­ja­ją­cych się firm w Europie. Z usług lid­era inter­ne­towego rynku wymi­any walut korzys­tają m.in. przed­siębiorstwa i insty­tucje oraz klienci indy­wid­u­alni. Od 2010 r. firma z powodze­niem funkcjonuje w sek­torze fin­tech. Sys­tem rozwiązań, które ofer­uje to innowa­cyjny pro­dukt finan­sowy. Firma należy do orga­ni­za­cji SWIFT, zrzesza­jącej najwięk­sze banki oraz insty­tucje finansowe.

Ser­wis jest dostępny przez całą dobę. Użytkown­icy mają możli­wość wymi­any waluty za pomocą port­fela walu­towego, mod­elu transakcji społecznoś­ciowych oraz z rachunku bankowego. Wymi­anę walut wspiera szereg narzędzi: stałe zlece­nie, polece­nie zapłaty, alert walu­towy. Ser­wis udostęp­nia również aplikacje mobilne na wszys­tkie najpop­u­larniejsze sys­temy oper­a­cyjne: Android, iOS, Win­dows Phone, Black­berry oraz Win­dows 8.

Firma akty­wnie wspiera ideę sportu. Cink​ciarz​.pl jest spon­sorem klubu koszykarskiego Chicago Bulls oraz Ofic­jal­nym Spon­sorem Reprezen­tacji Pol­ski w piłce nożnej.