Aktualności

W dni­ach 429 lipca 2016r w siedz­i­bie firmy Meta­Pack odbył się czteroty­god­niowy staż stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Stu­denci pra­cow­ali w zes­pole devel­op­er­skim z wyko­rzys­taniem metodologii SCRUM. Poz­nali wzorce pro­jek­towe, sposoby tworzenia ser­wisów sieciowych, metody wyda­jnego dostępu do danych, mech­a­nizmy testowa­nia kodu z wyko­rzys­taniem SoupUI jak i usług sieciowych oraz wyko­rzys­tanie sys­temu kon­troli wer­sji Team Foun­da­tion Server. Miło nam poin­for­mować, iż 7 stu­den­tów WIEA otrzy­mało propozy­cję dal­szej współpracy i łączenia studiów z pracą zawodową.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!