Aktualności

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty dok­sz­tał­ca­ją­cych studiów pody­plo­mowych „Tech­nolo­gie Infor­maty­czne”. Te dwuse­mes­tralne stu­dia adresowane są głównie do są głównie do grona pra­cown­ików firm infor­maty­cznych, firm biz­nesu elek­tron­icznego, nauczy­cieli oraz pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, którzy są zain­tere­sowani pod­niesie­niem swo­jej wiedzy teo­re­ty­cznej oraz umiejęt­ności prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia innowa­cyjnych tech­nologii infor­maty­cznych.

Rekru­tacja na stu­dia pody­plo­mowe trwa do 15-​go wrześ­nia 2016 r.

Szczegółowe infor­ma­cje:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​s​t​u​d​i​a​-​p​o​d​y​p​l​o​m​o​w​e​/​p​o​d​y​p​-​t​e​c​h​n​-​i​n​f​o​r​m​a​t​y​c​z​n​e