Aktualności

Dnia 11 maja 2016r. odbyły się ostat­nie zaję­cia I edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Uczest­nicy otrzy­mali pamiątkowe cer­ty­fikaty oraz zostały wylosowane atrak­cyjne zestawy upominkowe. I edy­cja to cykl 7 wykładów i warsz­tatów prak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanych przez Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wraz z firmą Per­cep­tus sp. z o. o., prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich, zdobyli cenną wiedzę z zakresu sze­roko rozu­mi­anego bez­pieczeństwa IT oraz cyber bez­pieczeństwa, doty­czącą m. in. zagad­nień Infra­struk­tury Klucza Pub­licznego, urządzeń HSM (sprzę­towych szyfratorów danych), a dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać także najnowsze rozwiąza­nia tech­no­log­iczne w branży IT Secu­rity. W trak­cie warsz­tatów prak­ty­cznych prowad­zonych w pra­cow­n­i­ach wydzi­ałowych oraz w siedz­i­bie Lab­o­ra­to­rium Bez­pieczeństwa Danych w IT spółki Per­cep­tus, mogli m. in. oso­biś­cie skon­fig­urować plat­formę Uti­maco Secu­rity Ser­wer. Nagrodą spec­jalną dla najak­ty­wniejszych uczest­ników akademii był wyjazd na szkole­nie net­work­ing do fab­ryki firmy Dell w Łodzi.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!