Aktualności

Dziś w Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego została pod­pisana umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik z siedz­ibą we Frank­fur­cie nad Odrą. Umowę pod­pisali: Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego — prof. Tadeusz Kuczyński oraz Pro­fe­sor Bernd Tillack – dyrek­tor naukowy IHP.

IHP GmbH – Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik to insty­tut naukowo – badaw­czy prowadzący prace badaw­cze i roz­wo­jowe w zakre­sie sys­temów elek­tron­icznych opar­tych na tech­nologii krze­mowej, układach wysok­iej częs­totli­wości oraz tech­nolo­giach na potrzeby komu­nikacji bezprze­wodowej i sze­rokopas­mowej. Pri­o­ry­tetem Insty­tutu są bada­nia, których wyniki zna­jdą swoje zas­tosowanie m.in. w teleko­mu­nikacji, w prze­myśle półprze­wod­nikowym, moto­ryza­cji, w prze­myśle lot­niczym, telem­e­dy­cynie i automatyce. IHP pełni również rolę cen­trum doskon­ałości w zakre­sie tech­nologii półprze­wod­nikowych opar­tych na krzemie i ger­manie. Insty­tut uczest­niczy w real­iza­cji wielu pro­jek­tów badaw­czych — europe­js­kich, między­nar­o­dowych i kra­jowych. Współpracuje z uczel­ni­ami kra­jowymi i zagranicznymi. IHP pełni też ważną rolę łącznika między środowiskiem aka­demickim a prze­mysłem. Szczegól­nie ważne w tej współpracy są tzw. „Joint Labs” („wspólne lab­o­ra­to­ria”) twor­zone zarówno z uni­w­er­syte­tami i wyższymi szkołami tech­nicznym regionu Berlin-​Brandenburg jak też z uczel­ni­ami zagranicznymi, np. z Politech­niką Poznańską.

Wstępne ustal­e­nia doty­czące współpracy pomiędzy IHP i UZ dotyczą:

  • prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych w zakre­sie bezprze­wodowych sieci sensorowych,
  • współpracy w zakre­sie dydak­tyki, w tym m.in. prowadzenia wykładów i ćwiczeń lab­o­ra­to­ryjnych przez pra­cown­ików naukowych IHP na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ z wyko­rzys­taniem bazy sprzę­towej IHP,
  • możli­wości prak­tyk w IHP dla stu­den­tów UZ,
  • możli­wości real­iza­cji prac inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich przez stu­den­tów UZ pod wspólną opieką pra­cown­ików naukowych UZ i IHP.

Warto pod­kreślić, iż IHP jest kole­jną insty­tucją dzi­ała­jącą w obszarze nowoczes­nych tech­nologii, która pode­j­muje współpracę z Wydzi­ałem, Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA) UZ oraz dzi­ała­ją­cym w jego struk­turze Insty­tutem Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (IMEI). Tylko w ciągu ostat­nich dwóch lat współpracę pod­jęły firmy: ASTEC Sp. z o.o., ASTOR Sp. z o.o., LUG Light Fac­tory Sp. z o.o., Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., Max­Elek­tronik S.A, Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Monster&Devices Sp. z o.o., Nord Drive Sys­tems Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Sidus Novum Sp. z o.o. Nato­mi­ast współpracę zin­ten­sy­fikowały wielo­letni part­nerzy IMEI i WIEA: Lumel S.A., ADB Pol­ska Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o. Wśród przykładów współpracy w obszarze dydak­ty­cznym można wymienić: utworze­nie Stu­denckiego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej pod patronatem firmy Lumel S.A., utworze­nie akademii: Meta­Pack IT Acad­emy, Akademii ADB oraz Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Warto wspom­nieć, iż w samym tylko 2015 r. firmy Meta­Pack Poland Sp. z o.o. oraz ADB Pol­ska Sp. z o.o. ufun­dowały dwa nowoczesne lab­o­ra­to­ria dydak­ty­czne wyko­rzysty­wane na kierunk­ach studiów Biznes Elek­tron­iczny i Infor­matyka. Przed­siębiorstwa angażują się również w dzi­ała­nia pro­mo­cyjne, ofer­ują prak­tyki oraz orga­nizują wys­tawy najnowszych tech­nologii przez siebie ofer­owanych. Współpraca z przed­siębiorstwami odbywa się również na płaszczyźnie naukowej i badawczo-​rozwojowej.

Dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ

Dyrek­tor Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Informatyki