Aktualności

Zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze w dniu 23 lutego 2016r. w godz­i­nach 9.0014.00. Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. Na szczególną uwagę zasługują wykłady prowad­zone przez przed­staw­icieli wiodą­cych firm z obszaru Infor­matyki i Biz­nesu Elek­tron­icznego tj. Per­cep­tus Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o. oraz ADB Pol­ska Sp. z o.o. współpracu­ją­cych z naszym Wydzi­ałem. Pon­adto, można będzie zobaczyć pokazy pro­duk­tów i tech­nologii ofer­owanych przez firmy: Lumel S.A., Tespol Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Mon­ster & Devices Sp. z o.o. oraz wziąć udział w pokazach w lab­o­ra­to­ri­ach dydak­ty­cznych ufun­dowanych przez firmy Meta­Pack Poland Sp. z o.o. oraz ADB Pol­ska Sp. z o.o. Dodatkową, atrakcją jest możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Dodatkowe infor­ma­cje udziela oraz zgłoszenia przyj­muje:
dr inż. Marek Saw­er­wain,
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.,
tel.: 683282321