Aktualności

1 lutego 2016 r. o godz. 18.00, w sali 115, w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się spotkanie zielonogórskiej Java User Group. Weźmie w nim udział ok. 120 pro­gramistów. Spotkanie jest orga­ni­zowane przez Zielona Góra JUG we współpracy z firmą Cink​ciarz​.pl oraz Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Wykłady poprowadzą Łukasz Szy­dło i Sła­womir Sobótka, tren­erzy z firmy Bot­tega IT Solutions.

Tem­atem poniedzi­ałkowego spotka­nia będą Con­tin­u­ous Deliv­ery i Domain Dri­ven Design. Con­tin­u­ous Deliv­ery jest coraz częściej stosowaną prak­tyką w nowoczes­nych pro­jek­tach infor­maty­cznych, gdzie zespoły pro­duku­jące opro­gramowanie dostar­czają kole­jne sta­bilne wer­sje pro­gramów w krót­kich cyk­lach wytwór­czych. Domain Dri­ven Design jest pode­jś­ciem do tworzenia opro­gramowa­nia, które umożli­wia zespołom na zarządzanie, budowanie i utrzymy­wanie złożonych pro­gramów przez­nac­zonych dla dedykowanych domen problemowych.

Zielona Góra JUG to grupa sku­pi­a­jąca zielonogórs­kich pasjonatów Javy, i nie tylko, która spo­tyka się raz w miesiącu, żeby dzielić się wiedzą, posłuchać nowinek i podyskutować.

Szczegóły wydarzenia: http://​jug​.zgora​.pl/​b​l​o​g​/​2016​/​01​/​25​/​c​d​-​a​r​c​h​i​t​e​k​t​u​r​a​-​i​-​p​r​a​k​t​y​k​a​/