Aktualności

2 grud­nia 2015 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbyło się spotkanie z firmą LUMEL S.A. pod nazwą „Lumel Day”, zor­ga­ni­zowane przez władze dziekańskie WIEA oraz Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. W spotka­niu uczest­niczyli stu­denci i pra­cown­icy uczelni, a także zaproszeni goś­cie, w tym m.in. byli wielo­let­nimi pra­cown­icy firmy Lumel. Przed spotkaniem „Lumel Day” została zor­ga­ni­zowana w budynku WIEA wys­tawa pro­duk­tów firmy Lumel. Pod­czas spotka­nia odbyły się cztery prelekcje pra­cown­ików firmy Lumel doty­czące dzi­ałal­ności firmy. W koń­cowej części spotka­nia został rozstrzyg­nięty konkurs wiedzy o Lumelu, który był adresowany do stu­den­tów. Prezes firmy Dinesh Musalekar wręczył 5 lau­re­atom konkursu upominki firmowe.

fot. K. Adamczewski