Aktualności

W dniu 9.04.2015r. pod­czas kon­fer­encji „Otwier­amy się na bez­pieczeństwo” pod­pisano list inten­cyjny inau­gu­ru­jący współpracę pomiędzy Wydzi­ałem Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji a Cen­trum Badawczo-​Rozowojowym Per­cep­tus S.A. dzi­ała­ją­cym w Parku Naukowo-​Technologicznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie.

Zapraszamy do obe­jrzenia reportażu!

dr hab. inż. Marcin Mrugalski