Pro­fil badawczy

Bada­nia naukowe w Insty­tu­tach


Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej

Główne obszary badawcze

ener­goelek­tron­ika:

 • układy sterowa­nia przek­sz­tałt­ników energoelektronicznych,
 • przek­sz­tałt­niki ener­goelek­tron­iczne typu AC/​AC,
 • pro­jek­towanie i imple­men­tacja cyfrowych fil­trów falowych,
 • imple­men­tacja cyfrowych algo­ryt­mów sterowa­nia za pomocą pro­ce­sorów sygnałowych,
 • pomi­ary elektroakustyczne,
 • zaawan­sowane metody sep­a­racji i fil­tracji syg­nałów, smart grid:
 • zaawan­sowane sys­temy przesyłu i mag­a­zynowa­nia energii elektrycznej,
 • nieza­wod­ność oraz jakość dostawy energii elektrycznej,
 • zarządzanie pro­ce­sem pro­dukcji i zuży­cia energii elektrycznej,
 • efek­ty­wność wyt­warza­nia, przesyłu, rozdzi­ału i wyko­rzys­ta­nia energii elektrycznej,
 • praca sys­temu elek­troen­er­gety­cznego w cza­sie wys­tąpi­enia zakłócenia,
 • inte­gracja rozpros­zonych źródeł energii sys­te­mem elektroenergetycznym,

kom­paty­bil­ność:

 • kom­paty­bil­ność elek­tro­mag­ne­ty­czna sys­temów elektroenergetycznych,
 • inter­akcja z obwodami kontrolno-​sterującymi w sys­temach elektroenergetycznych,
 • metody ogranicza­nia poziomu zaburzeń oraz zwięk­sza­nia odporności systemu,
 • kom­pen­satory napięć zaburzeń dla przek­sz­tałt­ników AC/​DC, AC/​DC/​AC, DC/​DC, współbieżne

sys­temy sterujące:

 • pro­jek­towanie współ­bieżnych i rozpros­zonych sys­temów sterowa­nia logicznego,
 • imple­men­tacja układów sterowa­nia na FPGA i mikrokontrolerach,
 • metody for­mal­nej anal­izy i wery­fikacji dyskret­nych sys­temów współbieżnych,
 • sieci Petriego w zas­tosowa­ni­ach do sterowa­nia logicznego,
 • dekom­pozy­cja sys­temów współbieżnych,
 • hier­ar­chiczne dyskretne sterowanie, kryp­tografia i bez­pieczeństwo danych:
 • anal­iza bez­pieczeństwa opro­gramowa­nia kom­put­erowego i ser­wisów internetowych,
 • imple­men­tacja sprzętowo-​programowa algo­ryt­mów kryptograficznych.

Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Informatyki

Główne obszary badawcze

elek­trotech­nika i informatyka:

 • inteligentna aparatura pomiarowa,
 • dokładne pomi­ary wielkości elektrycznych,
 • zas­tosowa­nia metod i algo­ryt­mów cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów w tech­nice pomiarowej,
 • sys­temy pomiarowo-​sterujące,
 • sys­temy rozpros­zone na bazie Internetu,
 • rozpros­zone sys­temy pomiarowo-​sterujące o architek­turze sieciowej,
 • bezprze­wodowe sieci sensorowe,
 • sys­temy infor­maty­czne klasy smart meter­ing, smart grid, smart city,
 • tech­nolo­gia Inter­netu rzeczy,
 • wiz­ual­iza­cja, przetwarzanie i pozyski­wa­nia wiedzy z danych pomiarowych,
 • mod­e­lowanie, anal­iza i syn­teza sys­temów cyfrowych,
 • pro­jek­towanie sys­temów informacyjnych.

Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Informatycznych

Główne obszary badaw­cze

automatyka i robotyka:

 • sterowanie toleru­jące uszkodzenia,
 • diag­nos­tyka pro­cesów i systemów,
 • sys­temy wielowymi­arowe, sterowanie iter­a­cyjne z ucze­niem, pro­cesy powtarzalne,
 • układy o para­me­trach rozłożonych, sieci sensoryczne,
 • robo­t­yka, planowanie tra­jek­torii, sterowanie,
 • mod­e­lowanie pro­cesów, iden­ty­fikacja para­me­tryczna, informatyka:
 • inteligentne sys­temy obliczeniowe, sztuczne sieci neu­ronowe, sys­temy rozmyte,
 • opty­mal­iza­cja glob­alna, algo­rytmy ewolucyjne,
 • infor­matyka kwantowa,
 • sieci kom­put­erowe,
 • mul­ti­me­dia i grafika komputerowa,
 • zas­tosowa­nia infor­matyki: obra­zowanie medy­czne, diag­nos­tyka medyczna.