Wydawnictwa WIEA

  • Ł. Sobolewski. Appli­ca­tion of the neural net­works for pre­dict­ing the cor­rec­tions for the national timescale UTC(PL), ISBN: 97883-​7842243-​3. Lec­ture Notes in Elec­tri­cal Engi­neer­ing and Elec­tron­ics. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2016.
  • P. Leżyński. Tech­niki mod­u­lacji stosowane w falown­ikach napię­cia w aspekcie EMC, ISBN: 97883-​7842202-​0. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2015.
  • D. Eljasz. Anal­iza para­metrów cza­sowych zadań real­i­zowanych w bezprze­wodowych sieci­ach sen­sorowych z zas­tosowaniem teorii kole­jek, ISBN: 97883-​7842128-​3. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2014.
  • P. Powroźnik. Anal­iza dotrzy­ma­nia ograniczeń cza­sowych w sys­temach pomiarowo-​sterujcych z wyko­rzys­taniem algo­ryt­mów heurysty­cznych w elasty­cznym mod­elu szere­gowa­nia zada, ISBN: 97883-​7842071-​2. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2013.
  • S. Sienkowski. Anal­iza błędów i ocena niepewności cyfrowych pomi­arów pod­sta­wowych para­metrów syg­nałów, ISBN: 97883-​7481436-​2. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2011.
  • P. Krzyk. Com­par­a­tive analy­sis of weakly non-​linear self-​excited oscil­la­tions in autonomous ana­logue and dig­i­tal cir­cuits, ISBN: 97883-​7481455-​3. Lec­ture Notes in Elec­tri­cal Engi­neer­ing and Elec­tron­ics. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2011.
  • M. Kra­jew­ski. Anal­iza właś­ci­wości wybranych algo­ryt­mów cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów w pomi­arze zespolonego sto­sunku napięć, ISBN: 97883-​7481369-​3. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2010.
  • M. Kozioł. Pro­jek­towanie cyfrowych fil­trów quasi-​odwrotnych w klasie układów nieprzy­czynowych, ISBN: 837481-​053-​X. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki, Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.