Wydawnictwa WIEA

Mono­grafie Ofi­cyny Wydawniczej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

 • R. Kłosiński. Zas­tosowanie oper­a­torów cyk­lopara­me­trycznych do reprezen­tacji układów okre­sowo zmi­en­nych, ISBN: 97883-​7481441-​6. Mono­grafie, T. 8. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2011.
 • R. Ryb­ski. Kom­para­cja imped­ancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinu­soidal­nych, ISBN: 97883-​7481130-​9. Mono­grafie, T. 7. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.
 • E. Szy­chta. Mul­ti­re­zo­nan­sowe przek­sz­tałt­niki ZVS napi­cia stałego na napię­cia stałego, ISBN: 97880-​8070889-​4 Mono­grafie, T. 6. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 • A. Kemp­ski. Elek­tro­mag­ne­ty­czne zaburzenia prze­wod­zone w układach napędów przek­sz­tałt­nikowych, ISBN: 8389712-​709. Mono­grafie, T. 5. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005.
 • Z. Fedy­czak. Impul­sowe układy trans­for­mu­jące napię­cia przemi­enne, ISBN: 8389321-​513. Mono­grafie, T. 4. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2003.
 • A. Obu­chow­icz. Evo­lu­tion­ary algo­rithms for global opti­miza­tion and dynamic sys­tem diag­no­sis, ISBN: 8388317-​024. Mono­graphs, Vol. 3. Lubusky Sci­en­tific Soci­ety, Zielona Góra, 2003.
 • A. Janczak. Iden­ti­fi­ca­tion of Wiener and Ham­mer­stein sys­tems with neural net­work and poly­no­mial mod­els: meth­ods and appli­ca­tions, ISBN: 8389321-​106. Mono­graphs, Vol. 2. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2003.
 • A. Pieczyński. Reprezen­tacja wiedzy w diag­nos­ty­cznym sys­temie eksper­towym, ISBN: 8388317-​016. Mono­grafie, T. 1. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 2003.

Mono­grafie z serii wydawniczej Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki

 • Ł. Sobolewski. Appli­ca­tion of the neural net­works for pre­dict­ing the cor­rec­tions for the national timescale UTC(PL), ISBN: 97883-​7842243-​3. Lec­ture Notes in Elec­tri­cal Engi­neer­ing and Elec­tron­ics. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2016.
 • P. Leżyński. Tech­niki mod­u­lacji stosowane w falown­ikach napię­cia w aspekcie EMC, ISBN: 97883-​7842202-​0. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2015.
 • D. Eljasz. Anal­iza para­metrów cza­sowych zadań real­i­zowanych w bezprze­wodowych sieci­ach sen­sorowych z zas­tosowaniem teorii kole­jek, ISBN: 97883-​7842128-​3. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2014.
 • P. Powroźnik. Anal­iza dotrzy­ma­nia ograniczeń cza­sowych w sys­temach pomiarowo-​sterujcych z wyko­rzys­taniem algo­ryt­mów heurysty­cznych w elasty­cznym mod­elu szere­gowa­nia zada, ISBN: 97883-​7842071-​2. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2013.
 • S. Sienkowski. Anal­iza błędów i ocena niepewności cyfrowych pomi­arów pod­sta­wowych para­metrów syg­nałów, ISBN: 97883-​7481436-​2. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki. Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2011.
 • P. Krzyk. Com­par­a­tive analy­sis of weakly non-​linear self-​excited oscil­la­tions in autonomous ana­logue and dig­i­tal cir­cuits, ISBN: 97883-​7481455-​3. Lec­ture Notes in Elec­tri­cal Engi­neer­ing and Elec­tron­ics. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2011.
 • M. Kra­jew­ski. Anal­iza właś­ci­wości wybranych algo­ryt­mów cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów w pomi­arze zespolonego sto­sunku napięć, ISBN: 97883-​7481369-​3. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2010.
 • M. Kozioł. Pro­jek­towanie cyfrowych fil­trów quasi-​odwrotnych w klasie układów nieprzy­czynowych, ISBN: 837481-​053-​X. Prace Naukowe z Elek­trotech­niki i Elek­tron­iki, Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.

Mono­grafie serii wydawniczej Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence

 • M. Luzar. Dynamic arti­fi­cial neural net­works in design­ing robust fault diag­no­sis sys­tems, ISBN: 97883-​7842282. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 26. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2016.
 • A. Cza­jkowski. Fault tol­er­ant con­trol sys­tem design using dynamic neural net­works, ISBN 97883-​7842263. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 25. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2016.
 • I. Gro­belna. For­mal ver­i­fi­ca­tion of logic con­troller spec­i­fi­ca­tion by means of model check­ing, ISBN: 97883-​7842060-​6. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 24. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2013.
 • M. Wiśniewska. Appli­ca­tion of hyper­graphs in decom­po­si­tion of dis­crete sys­tems, ISBN: 97883-​7842025-​5. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 23. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2012.
 • M. Jacyno. Self-​organising agent com­mu­ni­ties for auto­nomic com­put­ing. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 22. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2012.
 • B. Cichy. Analy­sis and con­trol of multi-​dimensional (nD) spatio-​temporal sys­tems with non-​causal spa­tial vari­ables, ISBN: 97883-​7842013-​2. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 21. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2012.
 • M. Doligal­ski. Behav­ioral spec­i­fi­ca­tion diver­si­fi­ca­tion of recon­fig­urable logic con­trollers, ISBN: 97883-​7842005-​7. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 20. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2012.
 • G. Bazydo. Graphic spe­cial­iza­tion of pro­grams for recon­fig­urable logic con­trollers using United Mod­el­ing Lan­guage, ISBN: 97883-​7481470-​6. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 19, Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2012.
 • M. Saw­er­wain. Selected top­ics in quan­tum pro­gram­ming lan­guages the­ory, ISBN: 97883-​7481457-​7. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 18. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2011.
 • J. Bie­ganowski. Syn­the­sis of micro­pro­gram con­trol units ori­ented toward decreas­ing the num­ber of macro­cells of address­ing cir­cuit, ISBN: 97883-​7481454-​6. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 17. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2011.
 • Ł. Dziekan. Neuro-​fuzzy-​based Takagi-​Sugeno mod­el­ling in fault-​tolerant con­trol, ISBN: 97883-​7481427-​0. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 16. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2011.
 • Ł. Hład­owski. Effi­cient algo­rithms for solv­ing large-​scale com­pu­ta­tional con­trol prob­lems of repet­i­tive processes, ISBN: 97883-​7481415-​7. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 15. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2011.
 • R. Wiśniewski. Syn­the­sis of com­po­si­tional micro­pro­gram con­trol units for pro­gram­ma­ble devices, ISBN: 97883-​7481293-​1. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 14. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2009.
 • A. Bukowiec. Syn­the­sis of finite state machines for FPGA devices based on archi­tec­tural decom­po­si­tion, ISBN: 97883-​7481257-​3. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 13. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2009.
 • M. Kołopieńczyk. Appli­ca­tion of adress con­verter for decreas­ing mem­ory size of com­po­si­tional micro­pro­gram con­trol unit with code shar­ing, ISBN: 97883-​7481215-​3. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 12. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2008.
 • B. Sulikowski. Com­pu­ta­tional aspects in analy­sis and syn­the­sis of repet­i­tive processes, ISBN: 837481-​0335. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 11. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2006.
 • B. Kuczewski. Com­pu­ta­tional aspect of dis­crim­i­na­tion between mod­els of dynamic sys­tems, ISBN: 837481-​0300. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 10. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2006.
 • M. Kowal. Opti­miza­tion of neuro-​fuzzy struc­tures in tech­ni­cal diag­nos­tic sys­tems, ISBN: 8389712-​881. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 9. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2005.
 • W. Paszke. Analy­sis and syn­the­sis of mul­ti­di­men­sional sys­tem classes using lin­ear matrix inequal­ity meth­ods, ISBN: 8389712-​814. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 8. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2005.
 • P. Steć. Seg­men­ta­tion of colour video sequences using the fast march­ing method, ISBN: 8389712-​474. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 7. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2005.
 • G. Łabiak. Wyko­rzys­tanie hier­ar­chicznego mod­elu współ­bieżnego automatu w pro­jek­towa­niu sterown­ików cyfrowych, ISBN: 8389712-​423. Prace Naukowe z Automatyki i Infor­matyki, T. 6. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005.
 • M. Patan. Opti­mal obser­va­tion strate­gies for para­me­ter esti­ma­tion of dis­trib­uted sys­tems, ISBN: 8389712-​032. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 5. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2004.
 • P. Jacewicz. Model analy­sis and syn­the­sis of com­plex phys­i­cal sys­tems using cel­lu­lar automata, ISBN: 8389321-​67-​X. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 4. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2003.
 • A. Węgrzyn. Sym­bol­iczna anal­iza układów sterowa­nia bina­rnego z wyko­rzys­taniem wybranych metod anal­izy sieci Petriego, ISBN: 8389321-​548. Prace Naukowe z Automatyki i Infor­matyki, T. 3. Ofi­cyna Wydaw. Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2003.
 • G. Andrze­jew­ski. Pro­gramowy model inter­pre­towanej sieci Petriego dla potrzeb pro­jek­towa­nia mikrosys­temów cyfrowych, ISBN: 8389321-​53-​X. Prace Naukowe z Automatyki i Infor­matyki, T. 2. Ofi­cyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, 2003.
 • M. Witczak. Iden­ti­fi­ca­tion and fault detec­tion of non-​linear dynamic sys­tems, ISBN: 8388317-​652. Lec­ture Notes in Con­trol and Com­puter Sci­ence, Vol. 1. Uni­ver­sity of Zielona Góra Press, Zielona Góra, 2003.