Stop­nie naukowe

Pro­fesury trwa­jące

Uch­wała nr 20/​2019 Rady Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 27 wrześ­nia 2019 r.
w przed­mio­cie popar­cia wniosku o nadanie tytułu pro­fe­sora w dziedzinie nauk tech­nicznych odpowiada­jącej dziedzinie nauk inżynieryjno-​technicznych wg klasy­fikacji określonej w Roz­porządze­niu MNiSW z 20 wrześ­nia 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz.1818)
dr hab. inż. Krzyszto­fowi Patanowi, prof. UZ

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (KP.pdf)KP.pdf [ ] 593 kB

Uch­wała nr 21/​2019 Rady Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 27 wrześ­nia 2019 r.
w przed­mio­cie popar­cia wniosku o nadanie tytułu pro­fe­sora w dziedzinie nauk tech­nicznych odpowiada­jącej dziedzinie nauk inżynieryjno-​technicznych wg klasy­fikacji określonej w Roz­porządze­niu MNiSW z 20 wrześ­nia 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz.1818)
dr hab. inż. Ryszardowi Ryb­skiemu, prof. UZ

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (RR.pdf)RR.pdf [ ] 593 kB

Postępowa­nia habil­i­ta­cyjne w toku

w roku 2019:

Dr inż. Jacek Kaniewski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Cykl pub­likacji pod tytułem: „ Wybrane aspekty poprawy jakości dostawy energii elek­trycznej za pomocą układów z bezpośred­nimi przek­sz­tałt­nikami AC/​AC”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Kaniewski.zip)Kaniewski.zip [ ] 593 kB

Dr inż. Sergiusz Sienkowski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Cykl pub­likacji pod tytułem: „ Czasowo-​dyskretne metody esty­macji para­metrów sygnałów”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Sienkowski.zip)Sienkowski.zip [ ] 521 kB


Dr inż. Bartłomiej Sulikowski
Dyscy­plina: Automatyka i Robo­t­yka
Cykl pub­likacji pod tytułem: „Badanie włas­ności i pro­jek­towanie schematów sterowa­nia dla sys­temów przestrzen­nie połąc­zonych z uwzględ­nie­niem niepewności”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Sulikowski.zip)Sulikowski.zip [ ] 793 kB

Prawa do nadawa­nia stopni naukowych

Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ ma prawo nadawa­nia stop­nia dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie Elek­trotech­nika oraz Automatyka i Robo­t­yka. Pon­adto, ma uprawnienia nadawa­nia stop­nia dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinach: Automatyka i Robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Informatyka.

Stop­nie dok­tora nadane przez Radę Wydzi­ału

w roku 2019

dr inż. Kaz­imierz Krzy­wicki
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Syn­teza pro­cesów współ­bieżnych dla potrzeb pro­jek­towa­nia wbu­dowanych sys­temów rozpros­zonych
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Alexan­der Barkalov
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Valery Salauyou, Politech­nika Biało­s­tocka
dr hab. inż. Adam Słowik, prof. nadzw., Politech­nika Koszalińska

w roku 2018

dr inż. Piotr Witczak
Dyscy­plina: Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Syn­teza odpornych układów sterowa­nia toleru­ją­cych uszkodzenia dla sys­temów nielin­iowych
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Bar­toszewicz, Politech­nika Łódzka
dr hab. inż. Michał Bar­tyś, prof. PW, Politech­nika Warszawska

dr inż. Mar­iusz Buci­akowski
Dyscy­plina: Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Zin­te­growane strate­gie esty­macji uszkodzeń i reg­u­lacji dla sterowa­nia toleru­jącego uszkodzenia
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-​Rafajłowicz, Politech­nika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Ste­fan Domek, Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie

w roku 2017

dr inż. Grze­gorz Krzy­woszyja
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Kom­put­erowy sys­tem wspo­ma­gania diag­nos­tyki stanu rodzin pszczelich
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki, Politech­nika Warsza­wska
prof. dr hab. inż. Mar­ian Kampik, Politech­nika Śląska

w roku 2016

dr inż. Mar­cel Luzar
Dyscyplina:Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Dynamic arti­fi­cial neural net­works in design­ing robust fault diag­no­sis sys­tems
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Recen­zenci:prof. dr hab. inż. Andrzej Bar­toszewicz, Politechnika Łódzka
dr hab inż. Maciej Patan, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Sła­womir Chmielewski
Dyscyplina:Informatyka
Temat: Wyko­rzys­tanie osobli­wości struk­tu­ral­nych automatu Moore’a do redukcji zasobów sprzę­towych PAL
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Dar­iusz Kania, Politech­nika Śląska
dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH, Akademia Górniczo-​Hutnicza

dr inż. Woj­ciech Rafa­jłow­icz
Dyscyplina:Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Hybry­dowe algo­rytmy opty­mal­nego sterowa­nia sys­temami całkowo — alge­braicznymi
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Krystyn Sty­czeń
Recen­zenci: prof. dr hab inż. Ste­fan Domek, Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, czł. koresp. PAN, Politech­nika Częstochowska

dr inż. Paweł Dąbrowski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Deploy­ment Mod­els of Graph­i­cal User Inter­face Ele­ments Based on Sto­chas­tic Algo­rithms
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Sła­womir Nikiel, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospo­darstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

w roku 2015

Dr inż. Andrzej Cza­jkowski
Dyscy­plina: Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Syn­teza układów sterowa­nia toleru­ją­cych uszkodzenia w wyko­rzys­taniem dynam­icznych sieci neuronowych/​Fault tol­er­ant con­trol sys­tem design using dynamic neural net­works
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowal­czuk, Politech­nika Gdańska
dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Łukasz Sobolewski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Zas­tosowanie sieci neu­ronowych do prog­no­zowa­nia poprawek dla kra­jowej skali czasu UTC(PL)
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż. Mar­ian Kampik, prof. , Politech­nika Śląska
dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Lothar Sey­bold
Dyscy­plina: Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Pre­dic­tive fault-​tolerant con­trol strate­gies for mod­ern pro­duc­tion sys­tems
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Recen­zenci: prof. Chrisophe Aubrun, Uni­ver­site de Lor­raine
dr hab. inż. Michał Bar­tyś, Politech­nika Warszawska

w roku 2014

Dr inż. Piotr Leżyński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza i bada­nia wpływu tech­nik mod­u­lacji w układach z falown­ikami napię­cia na elek­tro­mag­ne­ty­czne
zaburzenia prze­wod­zone
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Adam Kemp­ski, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż. Piotr Chrzan, Politech­nika Gdańska,
dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Olena Hebda
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Redukcja rozmi­aru układu matrycowego dla mikro­pro­gramowego automatu Moore»a
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż. Andrei Karatke­vich, prof UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski i
dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH, Akademia Górniczo-​Hutnicza

Dr inż. Tomasz Zawadzki
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Pro­ce­du­ralne mod­e­lowanie obiek­tów trójwymi­arowych z wyko­rzys­taniem hybrydy gra­matyki
ksz­tałtu i morfingu
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Sła­womir Nikiel, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PWr., Politech­nika Wrocławska
dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Marek Kopeć
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Testowanie urządzeń elek­troen­er­gety­cznej automatyki zabez­pieczeniowej
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recen­zenci: prof. dr hab. inż. Zyg­munt Kuśmierek, Politech­nika Łódzka
prof. dr hab. inż. Edward Greczko, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

w roku 2013

Dr inż. Paweł Fil­ipczuk
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Computer-​Aided Breast Can­cer Clas­si­fi­ca­tion Using Fine-​Needle Biopsy Images
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż.Urszula Boryczka, prof. , Uni­w­er­sytet Śląski
dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Michał Gro­belny
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Trans­for­ma­cja dia­gramów akty­wności języka UML do sieci Petriego sterowa­nia
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
Recen­zenci: dr hab. inż. Marek Gor­goń, prof. AGH, Akademia Górniczo-​Hutnicza
dr hab. inż. Andrei Karatke­vich, prof. UZ, Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Rafał Józe­fow­icz
Dyscy­plina: Automatyka i Robo­t­yka
Temat: Unknown input state esti­ma­tors for the design of robust fault diag­no­sis sys­tems
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Uni­w­er­sytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Jan Maciej Koś­cielny , Politech­nika Warszawska

Dr inż. Dar­iusz Eljasz
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza para­metrów cza­sowych zadań real­i­zowanych w bezprze­wodowych sieci­ach sen­sorowych z zas­tosowaniem teorii kole­jek
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Jaku­biec Politech­nika Śląska
prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki Politech­nika Warszawska

w roku 2012

Dr inż. Michał Zając
Dyscy­plina: Infor­matyka
Tytuł: Aspekty obliczeniowe opty­mal­iza­cji pro­cesu detekcji uszkodzeń rob­ota mobil­nego
Pro­mo­tor prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński
Recen­zenci:
dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP ; Politech­nika Poz­nańska
prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, członek kore­spon­dent PAN Uni­w­er­sytet Zielonogórski.

Dr inż. Piotr Gro­belny
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Wyko­rzys­tanie sys­temu eksper­towego w tworze­niu usług złożonych w ramach architek­tury zori­en­towanej na usługi
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Antoni Wil­iński; Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny
prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, członek kore­spon­dent PAN; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Piotr Powroźnik
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza dotrzy­ma­nia ograniczeń cza­sowych w sys­temach pomiarowo-​sterujących z wyko­rzys­taniem algo­ryt­mów heurysty­cznych w elasty­cznym mod­elu szere­gowa­nia zadań
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof​.UZ
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Wiesław Tadeusz Winiecki; Politech­nika Warsza­wska
dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Iwona Gro­belna
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: For­malna wery­fikacja specy­fikacji osad­zonych sterown­ików log­icznych z wyko­rzys­taniem wnioskowa­nia kom­put­erowego w log­ice tem­po­ral­nej.
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba; Politech­nika Warsza­wska
prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr Beata Zięba
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Mod­e­lowanie matem­aty­czne stanów ustalonych i prze­jś­ciowych w przek­sz­tałt­nikach prądu przemi­en­nego.
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Marek Hart­man; Akademia Morska w Gdyni
dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

w roku 2011

Dr inż. Monika Wiśniewska
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Dekom­pozy­cja sys­temów dyskret­nych z wyko­rzys­taniem hiper­grafów syg­nałów
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Mar­ian Admaski
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Dar­iusz Kania; Politech­nika Śląska
dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Agnieszka Lasota
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Mod­e­lowanie pro­cesów pro­duk­cyjnych z wyko­rzys­taniem dia­gramów akty­wności języka UML i sieci Petriego typu P/​T
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Andrei Karatke­vich
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Zbig­niew Banaszak; Politech­nika Kosza­l­ińska
prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Michał Doligal­ski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Dyw­er­sy­fikacja specy­fikacji behaw­io­ral­nej rekon­fig­urowal­nych sterown­ików log­icznych
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Napier­al­ski; Politech­nika Łódzka
prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Sergiusz Sienkowski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Ocena niepewności cyfrowych pomi­arów pod­sta­wowych para­metrów syg­nałów
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Jad­wiga Lal – Jadziak, prof. UMK
Recen­zenci:
dr hab. inż. Anna Domańska, prof. PP, Politech­nika Poz­nańska
dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Jacek Bie­ganowski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Syn­teza mikro­pro­gramowanych układów steru­ją­cych zori­en­towana na zmniejsze­nie liczby makrakomórek układu adresowego
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ
Recen­zenci:
dr hab. inż. Dar­iusz Kania, prof. ; Politech­nika Śląska
prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Jacek Kaniewski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza i bada­nia właś­ci­wości trans­for­ma­torów hybry­dowych
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof. UZ
Recen­zenci:
dr hab. inż. Bogusław Grze­sik, prof. ; Politech­nika Śląska.
prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Łukasz Dziekan
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Neuro-​Fuzzy-​Based Takagi-​Sugeno Mod­el­ling in Fault-​Tolerant Con­trol
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Tat­jew­ski; Politech­nika Warsza­wska.
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Jacek Bochniak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Con­trol Sys­tem Design for Switched Repet­i­tive Processes
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łobos; Politech­nika Wrocławska.
prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

w roku 2010

dr inż. Marek Sała­maj
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Kon­cepcja i imple­men­tacja synchroniczno-​asynchronicznego, bez­piecznego mikros­terown­ika log­icznego z dyw­er­sy­fikacją części steru­jącej
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba; Politech­nika Warsza­wska
prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

dr inż. Łukasz Hład­owski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Effi­cient algo­rithms for solv­ing large-​scale com­pu­ta­tional con­trol prob­lems of repet­i­tive processes
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recen­zenci:
dr hab. inż. Ewa Skubalska-​Rafajłowicz, prof. PWr; Politech­nika Wrocławska
dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Marek Saw­er­wain
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Wybrane zagad­nienia teorii kwan­towych języków pro­gramowa­nia
Pro­mo­tor: prof. dr hab. Roman Giel­erak
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, Politech­nika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Grze­gorz Bazy­dło
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Graficzna specy­fikacja pro­gramów dla rekon­fig­urowanych sterown­ików log­icznych z wyko­rzys­taniem języka UML
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Napier­al­ski, Politech­nika Łódzka
dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Prze­mysław Bara­nowski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Przetwarzanie równoległe i rozpros­zone w planowa­niu ekspery­men­tów opty­mal­nych
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński
Recen­zenci:
dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO, Politech­nika Opol­ska
Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, członek kore­spon­dent PAN; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Paweł Szcześ­niak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza i bada­nia matrycowo-​reaktancyjnych przemi­en­ników częs­totli­wości
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof​.UZ
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski; Politech­nika Warsza­wska
dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek, prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Kamil Miel­carek
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Wyko­rzys­tanie grafów doskon­ałych w kom­put­erowym pro­jek­towa­niu układów cyfrowych
Pro­mo­tor: prof. dra hab. inż. Mar­i­ana Adamskiego
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień; Politech­nika Śląska
dr hab. inż. Larysa Titarenko,prof. UZ; Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Dr inż. Maciej Hre­bień
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Trans­for­mata Hougha w zagad­nie­niu ekstrakcji cech syg­nałów jedno i dwuwymi­arowych
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Józef Kor­bicz
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
dr hab. inż. Krzysztof Patan

w roku 2009

Dr inż. Mar­iusz Kra­jew­ski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza właś­ci­wości wybranych algo­ryt­mów cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów w pomi­arze zespolonego sto­sunku napięć
Pro­mo­tor: dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Andrzej Bień
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek

Dr inż. Tomasz Zięba
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Przetwarzanie równoległe w rozwiązy­wa­niu prob­lemu opty­mal­nej obserwacji układów z cza­so­przestrzenną dynamiką
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafa­jłow­icz
Dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ

Dr inż. Adam Goiński
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Rekon­strukcja powierzchni w opar­ciu o sto­chasty­czne algo­rytmy adap­ta­cyjne
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzi
Dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ

Dr inż. Piotr Bubacz
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Kodowanie stanów wewnętrznych współ­bieżnego matrycowego rekon­fig­urowal­nego sterown­ika log­icznego
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
Prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov

Dr inż. Marcin Jar­nut
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Sterowane źródła napię­ciowe w układach kondy­cjonowa­nia energii prądu przemi­en­nego
Pro­mo­tor: hab. inż. Grze­gorz Beny­sek, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski
Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev

w roku 2008

Dr inż. Elż­bi­eta Kawecka
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Odd­zi­ały­wanie na dokład­ność cyfrowych pomi­arów korela­cyjnych
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Jad­wiga Lal — Jadziak, prof. UMK
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Anna Domańska, prof. PP
Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ

Dr inż. Radosław Czar­necki
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Kosyn­teza dynam­icznie samorekon­fig­urowal­nych sys­temów wbu­dowanych
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PK
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski

Dr inż. Remigiusz Wiśniewski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Syn­the­sis of Com­po­si­tional Micro­pro­gram Con­trol Units for Pro­gram­ma­ble Devices
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Dar­iusz Kania, Prof.
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski

Dr inż. Prze­mysław Prętki
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Algo­rytmy ewolucyjne z mutacją à-​stabilną w zada­ni­ach glob­al­nej opty­mal­iza­cji para­me­trycznej
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Jarosław Arabas
Prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński

Dr inż. Arka­diusz Bukowiec
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Syn­the­sis of Finite State Machines for Pro­gram­ma­ble Devices Based on Multi-​Level Imple­men­ta­tion
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski

Dr inż. Jacek Tkacz
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Pro­jek­towanie układów sterowa­nia bina­rnego wspo­ma­gane automaty­cznym wnioskowaniem Gentzena
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba
Prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov

w roku 2007

Dr inż. Marek Flor­czyk
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Para­me­tryczna metoda testowa­nia funkcjon­al­nego wirtu­al­nych przyrzadów pomi­arowych
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Wiesław Winiecki, prof. PW
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Remigiusz J.Rak
Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ

Dr inż. Agnieszka Duraj
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Algo­rytmy rozpoz­nawa­nia zespołu QRS w syg­nałach elek­trokar­dio­graficznych pochodzą­cych od pac­jen­tów z wszczepi­onym ukła­dem sty­mu­lu­ją­cym
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraw­czyk
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Piotr Augusty­niak
Dr hab. inż. Dar­iusz Uciński, prof. UZ

Dr inż. Mał­gorzata Kołopieńczyk
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Zas­tosowanie kon­wert­era adresów do zmniejszenia rozmi­aru pamięci mikro­pro­gramowanego układu steru­jącego ze współdzie­le­niem kodów
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Larysa Titarenko
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Dr hab. inż. Dar­iusz Kania

Dr inż. Andrzej Stasiak
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Automaty­czna dekom­pozy­cja specy­fikacji behaw­io­ral­nej sprzętowo-​programowego mikrosys­temu cyfrowego
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
Prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov

w roku 2006

Dr inż. Robert Dąbrowski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Opra­cow­anie i anal­iza kom­put­erowego sys­temu odt­warza­nia napięć i prądów
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jaku­biec
Dr hab. inż. Andrzej Janczak

Dr inż. Zbig­niew Haj­duk
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Sprzę­towa imple­men­tacja rozmy­tych sieci Petriego jako układów sterowa­nia
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Jacek Kluska, prof. PRz.
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski
Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Dr inż. Tomasz Kapuś­ciński
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Rozpoz­nawanie pol­skiego języka miganego w sys­temie wiz­yjnym
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Mar­ian Wysocki, prof. PRz
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Marek Domański
Dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ

Dr inż. Mirosław Kozioł
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Syn­teza cyfrowych fil­trów quasi-​odwrotnych w klasie układów nieprzy­czynowych
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Maciej Siw­czyński
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek

Dr inż. Bar­tosz Kuczewski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Com­pu­ta­tional aspects of dis­crim­i­na­tion between mod­els of dynamic sys­tems
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Dar­iusz Uciński, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Dr hab. inż. Andrzej Kró­likowski, prof. PP

Dr inż. Adam Markowski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Model symu­la­cyjny rozpros­zonego sys­temu pomiarowo-​sterującego
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jaku­biec
Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ

Dr inż. Adam Noc­u­lak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza i badanie przek­sz­tałt­ników matrycowych w układach elek­troen­er­gety­cznych
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strz­elecki
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski
Dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof. UZ

Dr inż. Bartłomiej Sulikowski
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Com­pu­ta­tional aspects in analy­sis and syn­the­sis repet­i­tive processes
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jan Zarzy­cki
Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

w roku 2005

Dr inż. Woj­ciech Paszke
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Analy­sis and Syn­the­sis of Mul­ti­di­men­sional Sys­tems Classes Using Lin­ear Matrix Inequal­i­ties Meth­ods
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
Dr hab. inż. Dar­iusz Uciński, prof. UZ

Dr inż. Jacek Rusiński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza układów szeregowo-​równoległych ener­gety­cznych fil­trów akty­wnych w lini­ach zasi­la­ją­cych
Pro­mo­tor: prof. dr hab. inż. Ryszard Strz­elecki
Recen­zenci:
Dr hab. inż. Zbig­niew Hanzelka, prof. AGH
Dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof. UZ

w roku 2004

Dr inż. Radosław Kasperek
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza wpływu algo­ryt­mów sterowa­nia na wybrane właś­ci­wości impul­sowych sterown­ików prądu przemi­en­nego
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek Frąck­owiak
Prof. dr hab. inż. Edward Greczko

Dr inż. Marek Kowal
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Opty­mal­iza­cja struk­tur rozmy­tych sieci neu­ronowych w układach diag­nos­tyki tech­nicznej
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska
Dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ

Dr inż. Marcin Mru­gal­ski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Neu­ronowe mod­e­lowanie sys­temów nielin­iowych w układach detekcji uszkodzeń
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
Dr hab. inż. Dar­iusz Uciński, prof. UZ

Dr inż. Maciej Patan
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Opti­mal obser­va­tion strate­gies for para­me­ter esti­ma­tion of dis­trib­uted sys­tems
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Dar­iusz Uciński, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Adam Kowalewski
Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz

Dr inż. Robert Szulim
Dyscy­plina: Infor­matyka
Temat: Metoda pozyski­wa­nia wiedzy do wspo­ma­gania prowadzenia złożonego pro­cesu tech­no­log­icznego
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. Woj­ciech Moczul­ski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz
Prof. dr hab. inż. Jan Kościelny

w roku 2003

Dr inż. Sła­womir Kowal­czyk
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza i badanie wpływu para­metrów sys­temu kontrolno-​pomiarowego na prog­no­zowanie zuży­cia energii w układzie ciepłown­iczym
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Jerzy Bolikowski prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. Zyg­munt Kuśnierek
Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ

Dr inż. Grze­gorz Meck­ien
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Oszczęd­noś­ciowe układy kondy­cjonowa­nia energii
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strz­elecki
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Hen­ryk Supronow­icz
Prof. dr hab. inż. Edward Greczko

Dr inż. Robert Smoleński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Prądy łożyskowe i metody ich ogranicza­nia w układach napę­dowych z przemi­en­nikami częs­totli­wości PWM
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek Frąck­owiak
Dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski, prof. PWr.

w roku 2002

Dr inż. Piotr Mróz
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Algo­rytmy pracy sys­temów tes­tu­ją­cych mikro­pro­ce­sorowe urządzenia kontrolno-​pomiarowe
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Ste­fan Kubisa
Dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ

w roku 2001

Dr inż. Krzysztof Urbański
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Struk­tury i algo­rytmy pracy kali­bra­torów mocy prądu przemi­en­nego. Opra­cow­anie i anal­iza właś­ci­wości
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek
Prof. dr hab. inż. Zyg­munt Kuśmierek

w roku 2000

Dr inż. Artur Gra­macki
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Metody dyskre­tyza­cji lin­iowych, różniczkowych pro­cesów pow­tarzal­nych
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy E. Kurek
Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz

Dr inż. Jarosław Gra­macki
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Metody bada­nia sta­bil­ności i sta­bi­liza­cja lin­iowych, dyskret­nych pro­cesów pow­tarzal­nych
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
Prof. dr hab. inż. Maciej Siw­czyński

Dr inż. Włodz­imierz Kulesza
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza możli­wości korekcji błędów pomi­aru admi­tancji metodą przetwarza­nia kątów prze­sunięć fazowych w układzie porów­na­nia prądów
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek
Dr hab. inż. Michał Lisowski, prof. PWr.

Dr inż. Jan Szmytkiewicz
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza możli­wości poprawy para­metrów metro­log­icznych uni­w­er­sal­nego kali­bra­tora napięć i prądów stałych i przemi­en­nych
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sku­bis
Dr hab. inż. Jerzy Jaskul­ski, prof. UZ

w roku 1998

Dr inż. Grze­gorz Beny­sek
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza układów kom­pen­satorów hybry­dowych do fil­tracji har­mon­icznych prądu w lini­ach zasi­la­ją­cych prądu przemi­en­nego
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strz­elecki
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek Frąck­owiak
Dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ

Dr inż. Leszek Fur­mankiewicz
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Możli­wości pro­gramowej korekcji błędów wnos­zonych przez trans­for­ma­torowe obwody wejś­ciowe w przetwornikach mocy przy pomi­arze syg­nałów odksz­tał­conych
Pro­mo­tor: Dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek

Dr inż. Grze­gorz Kobyłecki
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza właś­ci­wości sterown­ików prądu przemi­en­nego o mod­u­lacji dwu­biegunowej
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strz­elecki
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Hen­ryk Supronow­icz
Prof. dr hab. inż. Edward Greczko

w roku 1996

Dr inż. Janusz Kacz­marek
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Temat: Anal­iza możli­wości poprawy właś­ci­wości metro­log­icznych kom­para­tora admi­tancji poprzez pro­gramową korekcję błędów
Pro­mo­tor: Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badźmirowski
Dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ
Prof. dr hab. inż. Ste­fan Kubisa

Nom­i­nacje habil­i­ta­cyjne

w roku 2018:

Dr hab. inż. Paweł Szcześ­niak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Cykl pub­likacji pod tytułem: „ Bada­nia i anal­iza właś­ci­wości przek­sz­tałt­ników ener­goelek­tron­icznych typu AC/​AC bez mag­a­zynu energii elek­trycznej prądu stałego”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Pawel_Szczesniak.zip)Pawel_Szczesniak.zip [ ] 593 kB

w roku 2017:

Dr hab. inż. Marcin Jar­nut
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Cykl pub­likacji pod tytułem: „ Elek­tryczne i ener­goelek­tron­iczne układy do poprawy współpracy ele­men­tów ener­getyki rozpros­zonej sys­te­mem elektroenergetycznym”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Marcin_Jarnut.zip)Marcin_Jarnut.zip [ ] 593 kBw roku 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Soza­ński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii habil­i­ta­cyjnej: Dig­i­tal Sig­nal Pro­cess­ing in Power Elec­tron­ics Con­trol Cir­cuits
Recen­zenci:
dr hab. inż. Bogusław Grze­sik, prof. Pol. Śl., Politech­nika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. Pol. Warsza­wskiej, (Politech­nika Warsza­wska)
dr hab. inż. Adam Kemp­ski, prof. UZ, (Uni­w­er­sytet Zielonogórski)
dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP, (Uni­w­er­sytet Technologiczno-​Przyrodniczy, Bydgoszcz)

w roku 2013

Dr hab. inż. Maciej Patan
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Opti­mal Sen­sor Net­works Sched­ul­ing in Iden­ti­fi­ca­tion of Dis­trib­uted Para­me­ter Sys­tems.
Recen­zenci:
dr hab. inż. Zbig­niew Nahorski Wyższa Szkoła Infor­matyki Sosowanej i Zarządza­nia
prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafa­jłow­icz Politech­nika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz Uni­w­er­sytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Akademia Górniczo-​Hutnicza

Dr hab. inż. Robert Smoleński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Con­ducted Elec­tro­mag­netic Inter­fer­ence (EMI) in Smart Grids.
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Siko­rski z Politech­niki Biało­s­tock­iej
dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof. UZ z Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego
dr hab. inż. Zbig­niew Tadeusz Hanzelka, Akademia Górniczo-​Hutnicza
prof. dr hab. inż. Marek Tadeusz Hart­man, Akademia Morska w Gdyni

w roku 2012

Dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Zas­tosowanie oper­a­torów cyk­lopara­me­trycznych do reprezen­tacji układów okre­sowo zmi­en­nych.
Recen­zenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
prof. dr hab. inż. Mar­ian Pasko
prof. dr hab. inż. Marek Hart­man
prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński

w roku 2009

Dr hab. inż. Krzysztof Patan
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Arti­fi­cial Neural Net­works for the Mod­el­ling and Fault Diag­no­sis of Tech­ni­cal Process
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-​Kowalska
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Pasko
Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Leszek Rutkowski
Prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński

w roku 2008

Dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Kom­para­cja imped­ancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinu­soidal­nych
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Roman Bar­lik
Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sku­bis
Prof. zw. dr hab. inż. Mar­ian Miłek

w roku 2007

Dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Improve­ment in the Qual­ity of Deliv­ery of Elec­tri­cal Energy using Power Elec­tron­ics Sys­tems
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Pasko
Prof. dr hab. inż. Kaz­imierz Zakrzewski
Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev

Dr hab. inż. Marcin Witczak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Mod­el­ling and Esti­ma­tion Strate­gies for Fault Diag­no­sis of Non-​Linear Sys­tems
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Koscielny
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowal­czuk
Prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński

w roku 2005

Dr hab. inż. Adam Kemp­ski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Elek­tro­mag­ne­ty­czne zaburzenia prze­wod­zone w układach napędów przek­sz­tałt­nikowych
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski
Prof. dr hab. inż. Zbig­niew Nowacki
Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev

Dr hab. inż. Andrzej Janczak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Iden­ti­fi­ca­tion of non­lin­ear sys­tems using neural net­works and poly­no­mial mod­els
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
Dr hab. inż. Dar­iusz Uciński prof. UZ

w roku 2004

Dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Impul­sowe układy trans­for­mu­jące napię­cia przemi­enne
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Leszek Frąck­owiak
Dr hab. inż. Bogusław Grze­sik
Prof. dr hab. inż. Edward Greczko

Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Reprezen­tacja wiedzy w diag­nos­ty­cznym sys­temie eksper­towym
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łobos
Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Koś­cielny
Dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ

w roku 2002

Dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski
Dyscy­plina: Elek­trotech­nika
Tytuł mono­grafii: Pomi­ary imped­ancji metodą przetwarza­nia kątów prze­sunięć fazowych
Recen­zenci:
Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
Prof. dr hab. inż. Zyg­munt Kuśmierek
Prof. dr hab. inż. Mar­ian Miłek
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis