Lab­o­ra­to­ria badawcze

Baza lab­o­ra­to­ryjna dla dzi­ałal­ności naukowej

Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej

Kluc­zowe laboratoria

 • Lab­o­ra­to­rium Układów Ener­goelek­tron­icznych — w ramach zajęć dydak­ty­cznych oraz prac pro­jek­towych i dyplo­mowych w lab­o­ra­to­rium prowad­zone są bada­nia właś­ci­wości pod­sta­wowych przyrządów i układów ener­goelek­tron­icznych (kierownik: dr inż. Paweł Szczęśniak).
 • Lab­o­ra­to­rium Prze­mysłowych Układów Sterowa­nia — stanowi fun­da­ment niezbędny do real­iza­cji badań doświad­czal­nych oraz dydak­tyki z zakresu właś­ci­wości pod­sta­wowych ele­men­tów wykon­aw­czych i układów automatyki prze­mysłowej, sys­temów ze źródłami odnaw­ial­nymi oraz układów sterowa­nia z wyko­rzys­taniem pro­gramowal­nych sterown­ików PLC (kierownik: dr inż. Jacek Kaniewski).
 • Lab­o­ra­to­rium Środowiskowe Kom­paty­bil­ności Elek­tro­mag­ne­ty­cznej — pod­sta­wową funkcją lab­o­ra­to­rium jest zapewnie­nie zaplecza badaw­czego i dydak­ty­cznego w zakre­sie znor­mal­i­zowanych badań odporności na zaburzenia elek­tro­mag­ne­ty­czne, emisji elek­tro­mag­ne­ty­cznej prze­wod­zonej i promieniowanej oraz para­metrów jakości energii elek­trycznej. Wyniki badań ekspery­men­tal­nych prowad­zonych w lab­o­ra­to­rium są pod­stawą anal­izy zjawisk pasożyt­niczych powodu­ją­cych brak kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej oraz opra­cow­a­nia skutecznych metod jej zapew­ni­a­nia (kierownik: dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ).
 • Lab­o­ra­to­rium Kom­paty­bil­ności Elek­tro­mag­ne­ty­cznej i Jakości Energii Elek­trycznej — lab­o­ra­to­rium naukowo-​badawcze zapew­ni­a­jące możli­wość wyko­na­nia pomi­arów w obszarze EMC i para­metrów jakości energii elek­trycznej. Posi­ada bogate wyposaże­nie w wysokospec­jal­isty­czny sprzęt badaw­czy i pomi­arowy (kierownik: dr inż. Piotr Leżyński).
 • Lab­o­ra­to­rium Cyfrowego Przetwarza­nia Syg­nałów — zori­en­towane na real­iza­cję badań doświad­czal­nych oraz dydak­tyki z zakresu metod numerycznych w tech­nice oraz pro­gramowa­nia i przetwarza­nia syg­nałów z zas­tosowaniem pro­ce­sorów syg­nałowych (kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sozański).
 • Lab­o­ra­to­rium Kryp­tologii oraz Cyfrowych Układów Sterowa­nia — zna­j­du­jące zas­tosowanie w dydak­tyce oraz bada­ni­ach naukowych. Lab­o­ra­to­rium wyposażone jest w spec­jal­isty­czne stanowiska do badań związanych kryp­tologią, pro­jek­towaniem współ­bieżnych sys­temów sterowa­nia imple­men­towanych w struk­tu­rach pro­gramowal­nych FPGA, plat­for­mach Arduino i Rasp­berry PI oraz algo­ryt­mów sterowa­nia inter­fe­jsów ener­goelek­tron­icznych zasob­ników energii (kierownik: dr inż. Remigiusz Wiśniewski).
 • Lab­o­ra­to­rium Zaawan­sowanych Tech­nik Pro­gramisty­cznych — pod­sta­wową funkcją lab­o­ra­to­rium jest zapewnie­nie środ­ków do prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych na kierunku infor­matyka. Do prowad­zonych tu przed­miotów należą m.in. pod­stawy pro­gramowa­nia (nauka języka C/​C++), architek­tury kom­put­erów (m.in. język asem­blera), algo­rytmy i struk­tury danych, grafy i sieci, bazy danych, tech­niki mod­e­lowa­nia pro­gramów (kierownik: dr inż. Grze­gorz Łabiak).

Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki

Kluc­zowe laboratoria

 • Lab­o­ra­to­rium Badaw­cze Nowoczes­nych Metod i Tech­nik Pomi­arowych — stanowi pod­sta­wową bazę sprzę­towo– pro­gramową przez­nac­zoną do real­iza­cji prac badawczo-​naukowych, badawczo-​rozwojowych i prac na zlece­nie prze­mysłu, które doty­czą zagad­nień teorii i kon­strukcji inteligent­nej aparatury pomi­arowej oraz kom­put­erowych sys­temów pomi­arowych (kierownik: dr inż. Janusz Kaczmarek).
 • Lab­o­ra­to­rium Tech­nik Mikro­pro­ce­sorowych — stanowi pod­sta­wową bazę do naucza­nia pro­jek­towa­nia i opro­gramowa­nia układów i sys­temów mikro­pro­ce­sorowych (kierownik: dr inż. Mirosław Kozioł).
 • Lab­o­ra­to­rium Przetworników i Sys­temów Pomi­arowych — zaję­cia dydak­ty­czne umożli­wiają naby­cie prak­ty­cznych umiejęt­ności w zakre­sie przetwarza­nia syg­nałów elek­trycznych i wielkości nieelek­trycznych przez czu­jniki, przetworniki pomi­arowe oraz lab­o­ra­to­ryjne i prze­mysłowe sys­temy pomiarowo-​sterujące (kierownik: dr inż. Leszek Furmankiewicz).
 • Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych — zapro­jek­towane i wyposażone przez part­nera wydzi­ału, firmę Advanced Dig­i­tal Broad­cast Global. Prowad­zone w lab­o­ra­to­rium spec­jal­isty­czne zaję­cia dydak­ty­czne obe­j­mują naukę zasad pro­jek­towa­nia i testowa­nia opro­gramowa­nia dla dekoderów i innych urządzeń, opar­tych na plat­formie trans­put­erowej. Odby­wają się tu również zaję­cia w ramach Akademii ADB (kierownik: dr inż. Andrzej Popławski).
 • Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Wbu­dowanych i Inter­netu Rzeczy — bogato wyposażone lab­o­ra­to­rium umożli­wia­jące naukę pełnego cyklu pro­jek­towa­nia złożonych sys­temów infor­maty­cznych począwszy od pro­jektu aż do imple­men­tacji i wery­fikacji pro­to­typu (kierownik: dr inż. Michał Doligalski).

Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Informatycznych

Kluc­zowe laboratoria

 • Lab­o­ra­to­rium Automatyza­cji i Wiz­ual­iza­cji Pro­cesów — zori­en­towane na poz­nanie zagad­nień związanych z pro­jek­towaniem, budową i imple­men­tacją nowoczes­nych linii pro­duk­cyjnych (kierownik: dr inż. Paweł Majdzik).
 • Lab­o­ra­to­rium Robo­t­yki — stanowi fun­da­ment niezbędny do real­iza­cji badań doświad­czal­nych oraz dydak­tyki z zakresu narzędzi, sys­temów i algo­ryt­mów dla sze­rok­iego spek­trum typowych aplikacji związanych zarówno z robo­t­yką klasy­czną, jak i nowoczesną robo­t­yką mobilną (kierownik: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ).
 • Lab­o­ra­to­rium Mul­ti­mediów — pod­sta­wową jego funkcją jest zapewnie­nie zaplecza dydak­ty­cznego do prowadzenia ćwiczeń oraz lab­o­ra­toriów, a także do real­iza­cji pro­jek­tów odnoszą­cych się do przed­miotów z zakresu tworzenia gier kom­put­erowych, ani­macji i mod­e­lowa­nia 3D, obróbki dźwięku i wideo, fotografii, grafiki kom­put­erowej, anal­izy i przetwarza­nia obrazów oraz sys­temów wirtu­al­nej i rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości (kierownik: dr inż. Łukasz Hładowski).
 • Lab­o­ra­to­rium Sieci Kom­put­erowych — zaję­cia dydak­ty­czne real­i­zowane w lab­o­ra­to­rium umożli­wiają stu­den­tom naby­cie wiedzy teo­re­ty­cznej i prak­ty­cznych umiejęt­ności z zakresu pro­jek­towa­nia, budowa­nia i zarządza­nia lokalnymi oraz rozległymi sieci­ami kom­put­erowymi ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem tech­nologii stosowanych w tele­fonii inter­ne­towej i sys­temach wideokon­fer­en­cyjnych (kierownik: dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ).
 • Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biz­ne­sowej — pow­stało dzięki bezpośred­niej współpracy i przy wspar­ciu sprzę­towym part­nera wydzi­ału, firmy Meta­Pack Poland. Zostało ono zor­ga­ni­zowane z myślą o wprowadze­niu do dydak­tyki nowoczes­nych tech­nik pro­jek­towa­nia oraz real­i­zowa­nia pro­cesu wyt­warza­nia opro­gramowa­nia (kierownik: dr inż. Anna Pławiak-​Mowna).