Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne

Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Vil­ni­aus Ged­imino Tech­nikos Uni­ver­site­tas (pol. Wileński Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Giedymina, ang. Vil­nius Ged­im­i­nas Tech­ni­cal Uni­ver­sity), (ZSZ UZ-​VGTU są wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem oby­dwu uczelni w ramach trwa­jącej od 2012 r. współpracy part­ner­skiej. Stu­dia prowad­zone są w trzech językach (litewskim, pol­skim lub/​i ang­iel­skim) częś­ciowo na oby­dwu uczel­ni­ach i kończą się pracą dyplo­mową prowad­zoną równocześnie przez opiekunów z oby­dwu uczelni. Oby­d­wie strony uznają wza­jem­nie pro­gramy studiów odpowied­nich kierunków real­i­zowanych na oby­dwu uczel­ni­ach. Absol­wenci otrzy­mują dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. W przy­padku studiów I stop­nia ze strony UZ jest to dyplom inżyniera, w przy­padku studiów II stop­nia – dyplom mag­is­tra inżyniera. Stu­dia doty­czą stu­den­tów studiów I stop­nia (bach­e­lor degree) kierunku automatyka oraz stu­den­tów studiów II stop­nia (mas­ter degree) kierunku inżynieria sys­temów elek­troen­er­gety­cznych Wydzi­ału Elek­tron­iki (Fac­ulty of Elec­tron­ics) VGTU i prowad­zone są na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W przyszłości stu­dia mogą być rozsz­er­zone o inne kierunki studiów I i II stop­nia prowad­zone przez Wydział Elek­tron­iki VGTU.

dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ

Koor­dy­na­tor Studiów


Stu­denci

Rocznik

Kierunek studiów

Imię i nazwisko

2014/​2015

Automatyka i Robotyka

Robert Čechovič

2015/​2016

Automatyka i Robotyka

Andżej Sak­son

2016/​2017 Automatyka i Robotyka Siarhei Semashka