Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne

Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen – Uni­ver­sity of Applied Sci­ences (dawniej Fach­hochschule Giessen-​Friedberg) są wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem oby­dwu uczelni real­i­zowanym w ramach part­ner­skiej umowy o współpracy zawartej już w 1997 roku. W roku 2000 krąg współpracu­ją­cych uczelni został posz­er­zony o Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Tallinie (Esto­nia) oraz Politech­nikę Lwowską (Ukraina). Wymienione cztery uczel­nie utworzyły sieć Współpracy Uni­w­er­sytetów Cen­tral­nej i Wschod­niej Europy (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe – CUCEE). W roku 2011 do CUCEE dołączył Uni­w­er­sytet Tech­niczny z Wilna, a w 2012Politech­nika Śląska z Gli­wic. Stu­denci Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych UZ i THM studi­ują równole­gle na dwóch uczel­ni­ach otrzy­mu­jąc jed­nocześnie dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. Stu­dia prowad­zone są w dwóch językach (pol­skim i niemieckim), częś­ciowo na oby­dwu uczel­ni­ach i kończą się pracą dyplo­mową prowad­zoną równocześnie przez opiekunów z oby­dwu uczelni. Oby­d­wie strony uznają wza­jem­nie pro­gramy studiów odpowied­nich kierunków real­i­zowanych na obu uczel­ni­ach. W tej unikalnej formie studiów wzięło już udział ponad 50 stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Absol­wenci Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych posi­ada­jący pod­wójne dyplomy są wysoko cenionymi i poszuki­wanymi spec­jal­is­tami, zarówno na pol­skim jak i niemieckim rynku pracy. Aktu­al­nie w Zin­te­growanych Stu­di­ach Zagranicznych UZTHM mogą uczest­niczyć stu­denci studiów I stop­nia z kierunków elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka oraz stu­denci studiów II stop­nia z kierunku informatyka.

dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ

Koor­dy­na­tor Studiów