Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne

Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Vil­ni­aus Ged­imino Tech­nikos Uni­ver­site­tas

Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Vil­ni­aus Ged­imino Tech­nikos Uni­ver­site­tas (pol. Wileński Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Giedymina, ang. Vil­nius Ged­im­i­nas Tech­ni­cal Uni­ver­sity), (ZSZ UZ-​VGTU są wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem oby­dwu uczelni w ramach trwa­jącej od 2012 r. współpracy part­ner­skiej. Stu­dia prowad­zone są w trzech językach (litewskim, pol­skim lub/​i ang­iel­skim) częś­ciowo na oby­dwu uczel­ni­ach i kończą się pracą dyplo­mową prowad­zoną równocześnie przez opiekunów z oby­dwu uczelni. Oby­d­wie strony uznają wza­jem­nie pro­gramy studiów odpowied­nich kierunków real­i­zowanych na oby­dwu uczel­ni­ach. Absol­wenci otrzy­mują dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. W przy­padku studiów I stop­nia ze strony UZ jest to dyplom inżyniera, w przy­padku studiów II stop­nia – dyplom mag­is­tra inżyniera. Stu­dia doty­czą stu­den­tów studiów I stop­nia (bach­e­lor degree) kierunku automatyka oraz stu­den­tów studiów II stop­nia (mas­ter degree) kierunku inżynieria sys­temów elek­troen­er­gety­cznych Wydzi­ału Elek­tron­iki (Fac­ulty of Elec­tron­ics) VGTU i prowad­zone są na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W przyszłości stu­dia mogą być rozsz­er­zone o inne kierunki studiów I i II stop­nia prowad­zone przez Wydział Elek­tron­iki VGTU.

dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ

Koor­dy­na­tor Studiów


Stu­denci

Rocznik

Kierunek studiów

Imię i nazwisko

2014/​2015

Automatyka i Robotyka

Robert Čechovič

2015/​2016

Automatyka i Robotyka

Andżej Sak­son

2016/​2017 Automatyka i Robotyka Siarhei Semashka

Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen – Uni­ver­sity of Applied Sci­ences

Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen – Uni­ver­sity of Applied Sci­ences (dawniej Fach­hochschule Giessen-​Friedberg) są wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem oby­dwu uczelni real­i­zowanym w ramach part­ner­skiej umowy o współpracy zawartej już w 1997 roku. W roku 2000 krąg współpracu­ją­cych uczelni został posz­er­zony o Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Tallinie (Esto­nia) oraz Politech­nikę Lwowską (Ukraina). Wymienione cztery uczel­nie utworzyły sieć Współpracy Uni­w­er­sytetów Cen­tral­nej i Wschod­niej Europy (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe – CUCEE). W roku 2011 do CUCEE dołączył Uni­w­er­sytet Tech­niczny z Wilna, w 2012Politech­nika Śląska z Gli­wic, a w 2016 Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny z Mińska. Stu­denci Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych UZ i THM studi­ują równole­gle na dwóch uczel­ni­ach otrzy­mu­jąc jed­nocześnie dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. Stu­dia prowad­zone są w dwóch językach (pol­skim i niemieckim), częś­ciowo na oby­dwu uczel­ni­ach i kończą się pracą dyplo­mową prowad­zoną równocześnie przez opiekunów z oby­dwu uczelni. Oby­d­wie strony uznają wza­jem­nie pro­gramy studiów odpowied­nich kierunków real­i­zowanych na obu uczel­ni­ach. W tej unikalnej formie studiów wzięło już udział ponad 50 stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Absol­wenci Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych posi­ada­jący pod­wójne dyplomy są wysoko cenionymi i poszuki­wanymi spec­jal­is­tami, zarówno na pol­skim jak i niemieckim rynku pracy. Aktu­al­nie w Zin­te­growanych Stu­di­ach Zagranicznych UZTHM mogą uczest­niczyć stu­denci studiów I stop­nia z kierunków elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka oraz stu­denci studiów I i II stop­nia z kierunku informatyka.

dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ

Koor­dy­na­tor Studiów

Stu­denci

Rocznik Kierunek studiów Imie i nazwisko

1998/​1999
Elek­trotech­nika Piotr Bubacz

1999/​2000
Elek­trotech­nika Arka­diusz Kowalewski
Piotr Saw­icki
Sebas­t­ian Brejwo
Infor­matyka Michał Zub

2000/​2001
Elek­trotech­nika Dar­iusz Graczyk
Piotr Hawry­lak
Grze­gorz Jacykowski
Bar­tosz Jakubski
Alek­sander Jus
Infor­matyka Piotr Jankowski
Woj­ciech Jarosławicki
Bernadetta Kłos
Krzysztof Pałys

2001/​2002
Infor­matyka Mar­iusz Solski
Grze­gorz Dribczak

2002/​2003
Elek­trotech­nika Radosław Bieszczak
Marcin Kul­wanowski
Infor­matyka Alek­san­dra Wiśniewska

2003/​2004
Elek­trotech­nika Marek Pobłocki
Infor­matyka Bar­bara Antonowicz
Maria Nawrocka
Walde­mar Prabucki
Łukasz Rubaszewski

2004/​2005
Elek­trotech­nika Daniel Fech­ner
Mar­iusz Skoczylas
Paweł Skoczy­las
Infor­matyka Michał Gro­belny
Iwona Jóźwiak

2005/​2006
Elek­trotech­nika Łukasz Chełm­niak
Grze­gorz Tadra
Infor­matyka Sebas­t­ian Bergandy
Filip Zawada

2006/​2007
Elek­trotech­nika Mateusz Berger
Tomasz Brychcy
Elek­trotech­nika Tomasz Cza­czyk
Paweł Dekiert

2007/​2008
Elek­trotech­nika Janusz Malak
Infor­matyka Dawid Rewus
Paweł Solecki

2008/​2009
Elek­trotech­nika Marcin Kisielewicz
Dawid Sadji
Infor­matyka Paweł Dąbrowski

2010/​2011
Infor­matyka Maksy­mil­ian Wiesiołek

2012/​2013
Automatyka i Robotyka Agnieszka Mazur
Kamil Barycki
2014/​2015 Automatyka i Robotyka Piotr Guzik
2015/​2016 Automatyka i Robotyka Bog­dan Lipiec
2018/​2019 Automatyka i Robotyka Paweł Binek
Elek­trotech­nika Dawid Sztorc