Tech­nolo­gie informatyczne

Stu­dia pody­plo­mowe

Pod­grupa kierunku studiów: infor­maty­czna
Język naucza­nia: pol­ski
Tryb: nies­tacjonarny
Czas trwa­nia: 2 semes­try (196 godzin)

O stu­di­ach

Stu­dia dok­sz­tał­ca­jące adresowane są głównie do grona pra­cown­ików firm infor­maty­cznych, firm biz­nesu elek­tron­icznego, nauczy­cieli oraz pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, którzy są zain­tere­sowani pod­niesie­niem swoich kom­pe­tencji w zakre­sie umiejęt­ności stosowa­nia oraz prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia tech­nologii infor­maty­cznych m.in. w obszarach związanych z:

 • pro­jek­towaniem stron WWW
 • usługami i han­dlem internetowym
 • grafiką i multimediami
 • mar­ketingiem cyfrowym
 • pro­gramowaniem i inżynierią oprogramowania
 • sieci­ami kom­put­erowymi oraz komu­nikacją internetową
 • cyber­bez­pieczeńst­wem
 • przetwarzaniem doku­men­tów w środowisku sieciowym
 • architek­turą kom­put­erów i sys­temów operacyjnych

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna

Syl­wetka absol­wenta

 • Potrafi pro­jek­tować, zarządzać i imple­men­tować inter­ne­towe ser­wisy WWW
 • Potrafi pro­jek­tować, uruchamiać i zarządzać bez­piecznymi transak­cyjnymi sys­temami e-​handlu z zas­tosowaniem dostęp­nych narzędzi informatycznych
 • Umie tworzyć grafikę 2D i 3D z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych oraz umie tworzyć treści o charak­terze reklam­owym z zas­tosowaniem grafiki 2D i 3D, w tym grafiki inter­ak­ty­wnej, metod wirtu­al­nej rzeczy­wis­tości oraz rozsz­er­zonej rzeczywistości
 • Posi­ada wiedzę i umiejęt­ności prak­ty­czne w zakre­sie obiek­towego paradyg­matu pro­gramowa­nia oraz współczes­nych języków i środowisk programowania
 • Zna architek­turę współczes­nych kom­put­erów i sys­temów operacyjnych
 • Zna i umie stosować tech­nolo­gie, urządzenia i pro­tokoły wyko­rzysty­wane w sieci­ach kom­put­erowych oraz inter­ne­towych sys­temach telekomunikacyjnych
 • Zna i umie prak­ty­czne stosować zasady zabez­piecza­nia danych cyfrowych oraz bez­piecznego korzys­ta­nia z Inter­netu, prze­ci­wdzi­ała­nia zagroże­niom bez­pieczeństwa sieci komputerowych
 • Zna i potrafi uży­wać mech­a­nizmy funkcjonowa­nia sys­temów przez­nac­zonych do przetwarza­nia doku­men­tów elek­tron­icznych w rozpros­zonym środowisku sieciowym
 • Umie zas­tosować spec­jal­isty­czną wiedzę w zakresu tech­nologii infor­maty­cznych w biz­ne­sie elektronicznym

Baza dydak­ty­czna

Wyma­gania wstępne

Stu­dia skierowane są do absol­wen­tów wszys­t­kich szkół wyższych z tytułem zawodowym licenc­jat, inżynier lub tytułem mag­is­tra. Wyma­gania wstępne obe­j­mują wiedzę z zakresu infor­matyki na poziomie podstawowym

Zasady rekru­tacji

Na stu­dia pody­plo­mowe przyjęte zostają osoby, które w ter­minie do 30.09.2018 złożą kom­plet wyma­ganych dokumentów:

 • podanie o przyję­cie na stu­dia na druku przy­go­towanym na potrzeby studiów podyplomowych,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych lub magisterskich,
 • 1 zdję­cie,
 • oświad­cze­nie o zapoz­na­niu się z reg­u­laminem studiów podyplomowych,
 • oświad­cze­nie kandy­data o posi­ada­niu wiedzy z zakresu infor­matyki w stop­niu podstawowym,
 • zobow­iązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

Limit przyjęć: min. 15 osób maks. 45 osób

Początek studiów: 15.01.2019 r.– 20.02.2019 r.
Początek studiów: luty 2019r.

Doku­menty należy składać:

Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Uni­w­er­sytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65516 Zielona Góra

Infor­ma­cji udziela:

mgr Mał­gorzata Szulim — sekre­tariat studiów pody­plo­mowych
tel. +48 68 328 73 53
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna — kierownik studiów pody­plo­mowych
tel. +48 68 328 27 08
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Na stu­dia zostaną przyjęci w ramach lim­itu miejsc kandy­daci, którzy spełnili wszys­tkie wyma­gania rekru­ta­cyjne. W przy­padku przekroczenia lim­itu miejsc decy­duje kole­jność zgłoszeń.