Społeczeństwo w dobie Inter­netu Rzeczy

Stu­dia pody­plo­mowe

Pod­grupa kierunku studiów: infor­maty­czna
Język naucza­nia: pol­ski
Tryb: nies­tacjonarny
Czas trwa­nia: 2 semes­try

O stu­di­ach

Stu­dia pody­plo­mowe adresowane są do grona pra­cown­ików firm z branży tele­in­for­maty­cznej, elek­tron­icznej, elek­trycznej oraz do nauczy­cieli i pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, którzy są zain­tere­sowani pod­niesie­niem swoich kom­pe­tencji w zakre­sie umiejęt­ności stosowa­nia oraz prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia tech­nologii Inter­netu rzeczy (IoT). Pro­gram studiów pody­plo­mowych obe­j­muje następu­jące zagadnienia:

 • kierunki ewolucji sieci kom­put­erowych i Internetu,
 • architek­tura Inter­netu rzeczy (IoT),
 • komu­nikacja bezprze­wodowa w IoT,
 • bez­pieczeństwo komu­nikacji w IoT,
 • pod­stawy tworzenia aplikacji na potrzeby IoT,
 • obszary zas­tosowań IoT takie jak: Smart Home, Smart Grid, Smart City czy E-​Health.

doc. dr inż. Emil Michta

Ogólne cele ksz­tałce­nia oraz kwal­i­fikacje

Celem studiów pody­plo­mowych jest zapoz­nanie uczest­ników studiów z kierunk­ami roz­woju Inter­netu i ich przy­go­towanie do stosowa­nia współcześnie wprowadzanych i użytkowanych aplikacji wyko­rzys­tu­ją­cych tech­nolo­gie inter­ne­towe w prak­tyce zawodowej oraz pro­ce­sie naucza­nia w szkołach. W szczegól­ności, absol­went studiów pody­plo­mowych będzie potrafił:

 1. Zbu­dować, skon­fig­urować i uru­chomić prostą sieć komputerową,
 2. Zbu­dować, skon­fig­urować i uru­chomić sieć kom­put­erową z urządzeni­ami sieci bezprze­wodowej na potrzeby Inter­netu rzeczy,
 3. Zapro­jek­tować i utworzyć struk­turę bazy danych składa­jącą się z tabel, kluczy i relacji,
 4. Zbu­dować, uru­chomić i przetestować prostą bezprze­wodową sieć sensorową,
 5. Uru­chomić stronę WWW z dostępem do baz danych w tech­nologii ASP​.NET.
 6. Zbu­dować, uru­chomić i przetestować węzły wchodzące w skład Inter­netu rzeczy.
 7. Wyko­rzys­tać wybrane usługi ser­wisów obliczeniowych w chmurze,
 8. Uru­chomić i przetestować prostą aplikację IoT,
 9. Posłużyć się opro­gramowaniem narzędziowym stosowanym do tworzenia aplikacji IoT.

Pod­stawą pro­cesu ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych będą wykłady oraz zaję­cia lab­o­ra­to­ryjne prowad­zone przez osoby posi­ada­jące wiedzę i doświad­cze­nie w branży IT.

Absol­wenci studiów pody­plo­mowych nie uzyskują kwal­i­fikacji do naucza­nia tech­nologii Inter­netu rzeczy i informatyki.

Baza dydak­ty­czna

Wyma­gania wstępne

Stu­dia skierowane są do absol­wen­tów wszys­t­kich szkół wyższych z tytułem zawodowym licenc­jat, inżynier lub tytułem mag­is­tra. Stu­dia dedykowane są dla osób prag­ną­cych zdobyć wiedzę i umiejęt­ności z dziedziny pod­staw sieci kom­put­erowych i Inter­netu, zwłaszcza pod kątem wyko­rzys­ta­nia wiado­mości w swo­jej pracy zawodowej lub planu­ją­cych dal­szy rozwój w tej dziedzinie. Stu­dia szczegól­nie skierowane są do osób nie będą­cych infor­matykami, lub też nie posi­ada­ją­cych wyk­sz­tałce­nia w tej dziedzinie.

Zasady rekru­tacji

Na stu­dia pody­plo­mowe przyjęte zostają osoby, które w ter­minie złożą kom­plet wyma­ganych dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych lub magisterskich;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • podanie o przyję­cie na stu­dia na druku przy­go­towanym na potrzeby studiów podyplomowych;
 • 1 zdję­cie;
 • oświad­cze­nie o zapoz­na­niu się z reg­u­laminem studiów;
 • zobow­iązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.
Ter­min rekrutacji: 15.01.2019 r.– 20.02.2019 r.
Limit przyjęć: min. 15 osób; maks. 45 osób
Początek studiów: luty 2019 r.

*Opłata rekru­ta­cyjna i za wydanie świadectwa ukończenia studiów pody­plo­mowych wlic­zone w opłatę za dwa semes­try studiów.

Doku­menty należy składać:

Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Uni­w­er­sytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65516 Zielona Góra

Infor­ma­cji udziela:

mgr Marzena Majew­ska – sekre­tariat studiów pody­plo­mowych,
tele­fon: +48 68 328 26 27
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

dr inż. Robert Szulim — kierownik studiów pody­plo­mowych
tele­fon: +48 68 328 22 43
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Na stu­dia, w ramach obow­iązu­jącego lim­itu miejsc, zostaną przyjęci kandy­daci, którzy spełnili wszys­tkie wyma­gania rekru­ta­cyjne. W przy­padku przekroczenia lim­itu miejsc, o przyję­ciu decy­duje kole­jność zgłoszeń.